Från tv-an­ka­re till yo­gagu­ru

I 27 år har vi kun­nat se Ulf Wall­gren, 63, i tv-ru­tan. Vid ny­år gjor­de han sin sista ny­hets­sänd­ning på SVT in­nan han sad­la­de om och på­bör­ja­de sitt nya liv – som yo­ga­in­struk­tör. – För mig var det en ohåll­bar si­tu­a­tion. Jag ha­de helt en­kelt bli­vit för gamm

Viktklubb - - FRAN TV-ANKARE TILL YOGAGURU - Text: KA­RIN HOLM­BERG Foto: KJERSTIN OSCARSON

Ulf Wall­gren, 63, har i många år va­rit en av de mest folk­kä­ra ny­hets­an­kar­na på

Ak­tu­ellt och Rap­port. Men stres­sen och det hek­tis­ka li­vet har ta­git ut sin rätt. För sex år se­dan hit­ta­de Ulf yo­gan som ett verk­tyg för att var­va ner när stres­sen blev för myc­ket.

– Jag be­höv­de hit­ta ett verk­tyg för att få kon­troll på min stress. Det var in­te det att jag stres­sa­de för myc­ket på job­bet, den stres­sen ha­de jag lärt mig att han­te­ra un­der al­la år på en ny­hets­re­dak­tion. Där­e­mot fick jag allt svå­ra­re att var­va ner hem­ma på kväl­lar­na. Det var då jag bör­ja­de le­ta ef­ter nå­got som skul­le kun­na hjäl­pa mig att hit­ta en ba­lans i till­va­ron.

Hit­ta­de du yo­gan di­rekt?

– Nej det tog en stund att hit­ta rätt. Jag testade först en­bart me­di­ta­tion men det var ing­et för mig. Se­dan pro­va­de jag på li­te oli­ka ty­per av yo­ga. En del var för fy­sis­ka, jag kla­ra­de helt en­kelt in­te av dem och någ­ra fick jag ont av. Jag har en gam­mal whiplash-ska­da så en del öv­ning­ar gick helt en­kelt in­te att ut­fö­ra ut­an att jag kän­de av min nac­ke. Sen fick jag ett tips om me­di­cinsk yo­ga och då hit­ta­de jag rätt. Den var per­fekt för mig, sä­ger han.

Me­di­cinsk yo­ga, så kal­lad me­diyo­ga, vad är det egent­li­gen?

– Det är en form av yo­ga som Gö­ran Boll ut­veck­lat. En te­ra­peu­tisk yo­ga som ska stär­ka krop­pens själv­lä­kan­de för­må­ga. Den byg­ger på and­nings­tek­nik, mju­ka öv­ning­ar, vi­la och me­di­ta­tion. Allt för att få krop­pen i ba­lans bå­de fy­siskt, men­talt och emo­tio­nellt, sä­ger Ulf och fort­sät­ter:

– Re­dan från bör­jan har Gö­ran Boll va­rit ak­tiv med att få fors­ka­re och sjuk­hus att be­dri­va forsk­ning på me­diyo­ga för att kun­na vi­sa på de fi­na re­sul­tat yo­gan kan ha på sjuk­do­mar och pro­blem. Nu finns det fle­ra ve­ten­skap­li­ga stu­di­er som vi­sar vil­ka ef­fek­ter den har på per­so­ner med bland an­nat rygg-, sömn- och hjärt­pro­blem och i dag an­vänds me­diyo­ga in­om vår­den på fle­ra sjuk­hus och vård­in­rätt­ning­ar runt om i Sve­ri­ge.

Men mås­te man va­ra sjuk för att ut­fö­ra el­ler bör­ja med me­diyo­ga?

– Nej ab­so­lut in­te, du kan va­ra fullt frisk och ba­ra vil­ja bli rör­li­ga­re och star­ka­re. Jag skul­le sä­ga att det är en per­fekt form av yo­ga att bör­ja med om du är ny­bör­ja­re. Till skill­nad från en del and­ra ty­per av yo­ga så är det­ta en form al­la kan va­ra med på. Du be­hö­ver in­te ens sit­ta på en yo­ga­mat­ta ut­an kan gö­ra öv­ning­ar­na på stol.

Hur var det för dig. Märk­te du av en skill­nad di­rekt när du bör­ja­de med me­diyo­ga?

– Jag hit­ta­de gans­ka snabbt någ­ra öv­ning­ar som jag kun­de gö­ra var­je dag för att kom­ma ner i varv men se­dan bör­ja­de jag job­ba mer på dju­pet för att fö­re­byg­ga stres­sen. Det mest fan­tas­tis­ka var att det på­ver­ka­de he­la mig.

Jag blev en tryg­ga­re per­son och öpp­na­de upp mi­na sin­nen mer. Yr­kes­mäs­sigt skul­le jag sä­ga att jag ock­så fak­tiskt blev en bätt­re pro­gram­le­da­re av yo­gan. Det på­ver­ka­de he­la mig som per­son, sä­ger Ulf. UT­BIL­DA­DE SIG TILL INSTRUKTÖR

Ef­ter att Ulf bör­ja­de med yo­ga för sex år se­dan fick han blo­dad tand och val­de ef­ter nå­got år att ut­bil­da sig till instruktör.

– Jag kän­de att jag tyck­te att det var så ro­ligt och vil­le hjäl­pa till att spri­da den­na form av yo­ga så då bör­ja­de jag ut­bil­da mig. Un­der ti­den fick jag gö­ra li­te prak­tik och det var då jag bör­ja­de att hål­la klas­ser på min ar­bets­plats på SVT. Hur var det?

– Jag var li­te fun­der­sam i bör­jan. Jag ha­de min tyd­li­ga roll på SVT och var li­te oro­lig för hur de and­ra skul­le re­a­ge­ra. Jag var ju man­nen i ko­stym som var kor­rekt och trygg på job­bet och jag und­ra­de hur de skul­le re­a­ge­ra på man­nen i mju­kis­byx­or och t-shirt på yo­ga­mat­tan. Men det gick jät­te­bra och det var väl­digt be­fri­an­de att kun­na va­ra bå­da Ulf:ar­na i en och sam­ma per­son. En del tyck­te sä­kert att det var kons­tigt men de fles­ta var po­si­ti­va. Sy­nen på yo­ga är ock­så helt an­norlun­da i dag mot hur det var för ba­ra tio år se­dan. När jag själv bör­ja­de var det ing­et jag stolt­se­ra­de med, då und­vek jag nog of­ta att pra­ta om det, kanske ock­så för att jag in­te vil­le er­kän­na att jag ha­de det job­bigt med stres­sen. Vad fick du för re­ak­tio­ner när du se­dan slu­ta­de på SVT och bör­ja­de som yo­ga­in­struk­tör?

– Det är väl­digt många som va­rit ny­fik­na och som tyckt att det är ro­ligt. Det kan jag ock­så för­stå, det är ju nå­got helt an­norlun­da. Vad är det bäs­ta med att va­ra yo­ga­in­struk­tör?

– Fram­förallt tyc­ker jag det är helt fan­tas­tiskt att se hur snabbt många män­ni­skor mår bätt­re när de bör­jar med yo­ga. Att jag är med och hjäl­per and­ra män­ni­skor att må bätt­re, det är det ro­li­gas­te. Hur ser ditt liv ut nu, hur till­bring­ar du di­na da­gar?

– Jag hål­ler tre oli­ka kur­ser på Me­diyo­ga-in­sti­tu­tet i Stock­holm nu un­der hös­ten. Jag har en klass på min gam­la ar­bets­plats och det är him­la kul, då får jag hål­la kon­takt med mi­na gam­la kol­le­gor. Se­dan har jag fö­re­läs­ning­ar och yo­ga­se­mi­na­ri­er runt om i lan­det in­pla­ne­ra­de där jag be­rät­tar om min re­sa från tv-an­ka­re till ”yo­gagu­ru” och le­der yo­ga­pass. Jag hål­ler ock­så på att star­ta upp verk­sam­het i An­ti­bes i Frank­ri­ke där jag bor på som­ma­ren. Näs­ta år ska jag och en an­nan lä­ra­re hål­la en retre­at där och re­dan nu i som­mar har jag hål­lit i någ­ra kur­ser. En del jour­na­lis­tis­ka upp­drag har det ock­så bli­vit, så det är fullt upp, skrat­tar Ulf.

Ulfs tips till dig som vill bör­ja med yo­ga:

Släs på och för­sök hit­ta en yo­ga­form som du tyc­ker ver­kar ro­lig och in­tres­sant. Spro­va oli­ka for­mer. På många stäl­len kan du tes­ta en gång in­nan du bo­kar en kurs. Stes­ta on­li­ne-pro­gram. STA en grund­kurs, me­di­cinsk yo­ga är en bra start ef­tersom al­la kan va­ra med och öv­ning­ar­na är väl­digt mju­ka så det pas­sar även dem som in­te är så rör­li­ga.

Lyc­ka till!

DET LÅNGA DJU­PA ANDETAGET (5 min) Gör så här:

1. Sitt i lätt me­di­ta­tions­ställ­ning med be­nen i kors på mat­tan el­ler på en stol med be­nen lätt isär, rak rygg och ha­kan nå­got in­dra­gen, hän­der­na på knä­na med hand­fla­tor­na vän­da upp­åt och sätt tum­men mot pek­fing­er­top­pen. 2. Vill du ha hjälp med att få kon­troll på and­ning­en så hål­ler du en hand på ma­gen strax ne­dan­för na­veln och den and­ra han­den på bröst­kor­gen vid nyc­kel­be­net. Det un­der­lät­tar för dig att kän­na andetaget. 3. An­das nu in och ut ge­nom nä­san. Du tän­ker Sat på in­and­ning och Nam på ut­and­ning. När du fyl­ler lung­or­na med luft så lå­ter du ma­gen ex­pan­de­ra och pe­ka rakt ut och fort­sät­ter sen att fyl­la på med luft så att även bröst­kor­gen ut­vid­gas. 4. När du fyllt lung­or­na med luft an­das du ut i en lång­sam pas­siv ut­and­ning och lå­ter först bröst­kor­gen och sen ma­gen sjun­ka ihop. När du tömt lung­or­na på luft så vi­lar du någ­ra se­kun­der och lå­ter sen krop­pen själv be­stäm­ma när den vill ta näs­ta an­de­tag. Tänk ing­et un­der den stun­den. An­das in och ut i en lugn takt på det här sät­tet.

Den här and­ning­en an­vän­der du i de fles­ta öv­ning­ar­na men även när du vi­lar mel­lan öv­ning­ar­na.

Re­sul­tat: Det här ska­par lugn och av­spän­ning, un­der­lät­tar blod­cir­ku­la­tio­nen och sy­resät­ter krop­pen på ett ef­fek­ti­va­re sätt än din van­li­ga and­ning. I bör­jan kan du bli lätt yr (det be­ror på att krop­pen är ovan), gå då till­ba­ka till din van­li­ga and­ning, vi­la li­te och fort­sätt sen när det känns bra.

RYGGVRIDNING (2 min )

Gör så här: 1. Sätt upp hän­der­na på di­na ax­lar, tum­mar­na bak och fing­rar­na fram. Arm­bå­gar­na ut åt si­dor­na upp i ax­el­höjd. Ha­kan lätt in­dra­gen. Slut­na ögon. 2. An­das in och tänk Sat. Vrid över­krop­pen åt väns­ter sam­ti­digt som du drar väns­ter arm­bå­ge bak­åt. An­das ut, tänk Nam och vrid över­krop­pen åt hö­ger och låt hö­ger arm­bå­ge strä­va bak­åt. 3. Hu­vu­det föl­jer in­te med he­la vägen ut­an stan­nar upp en bit in i rö­rel­sen och ut­gör en rak lin­je från bröst­be­net.

För­sik­ti­ga rö­rel­ser om du har lätt att bli yr.

Re­sul­tat: Den här öv­ning­en stret­char och tö­jer and­nings­mus­ku­la­tu­ren och ger hjär­tat mas­sage. Ger ökad rör­lig­het i bröst­kor­gen och i rygg­ra­den. Vi­la 1 mi­nut.

Ulf har bytt ny­hets­ankar­ko­sty­men till mju­ka och funk­tio­nel­la yo­ga­klä­der.

Me­diyo­ga är en me­di­cinsk och te­ra­peu­tisk yo­ga­form som är ut­veck­lad i Sve­ri­ge av Gö­ran Boll. Det fors­kas myc­ket om ef­fek­ten av me­di­cinsk yo­ga och yo­ga­for­men and­vänds re­dan nu i re­ha­bi­li­te­ring av till ex­em­pel hjär­tin­farkt­pa­ti­en­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.