TES­TA ULFS YOGAPROGRAM

Viktklubb - - FRAN TV-ANKARE TILL YOGAGURU -

Sat Nam är ett mant­ra som för­stär­ker ef­fek­ten av öv­ning­en och hjäl­per dig att hål­la kon­cent­ra­tio­nen. Vil­ket be­ty­der Jag är sann!

Du kan ock­så un­der öv­ning­ar­na fo­ku­se­ra på en punkt mitt mel­lan ögon­bry­nen mitt i pan­nan som vi kal­lar för det tred­je ögat. En­ligt yo­gan sit­ter in­tui­tio­nen där. Det hjäl­per dig att hind­ra tan­kar­na att fly­ga iväg och du kan kon­cen­tre­ra dig bätt­re på öv­ning­en.

Du kan gö­ra öv­ning­ar­na till­sam­mans el­ler var för sig. Men bör­ja all­tid med att an­das långa dju­pa an­de­tag i fem mi­nu­ter. Star­ta med ett par, tre gång­er i vec­kan så kom­mer du rätt snart att kän­na ef­fek­ten av öv­ning­ar­na. Du blir lug­na­re, star­ka­re och mer rör­lig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.