And­ra for­mer av yo­ga:

Viktklubb - - FRAN TV-ANKARE TILL YOGAGURU -

HATHAYOGA En mju­ka­re form av yo­ga i ett lug­na­re tem­po, där du hål­ler po­si­tio­ner­na li­te läng­re. Klas­ser­na kan va­ri­e­ra med oli­ka te­man som ex­em­pel­vis ba­lans, bak­åt­böj­ning­ar och höft­öpp­nan­de po­si­tio­ner. Of­ta nå­gon form av and­nings­öv­ning och kor­ta­re me­di­ta­tion med.

YINYOGA Syf­tar till att ge åter­hämt­ning och ny ener­gi, där du hål­ler po­si­tio­ner­na mel­lan tre till fem mi­nu­ter. Fo­kus på bind­väv, le­der och li­ga­ment sna­ra­re än musk­ler och fun­ge­rar på så vis som ett fint kom­ple­ment till and­ra ty­per av yo­ga. Här övar du upp bå­de din fy­sis­ka och känslo­mäs­si­ga flex­i­bi­li­tet.

ASHTANGYOGA En mer dy­na­misk och fy­siskt krä­van­de yo­ga­form, där du ut­för ett viss an­tal po­si­tio­ner i en be­stämd ord­ning i oli­ka se­ri­er, sam­ti­digt som du syn­kro­ni­se­rar and­ning­en med de oli­ka rö­rel­ser­na (kal­las vi­nya­sa). Läm­par sig även bra som ”trä­ning”då du blir bå­de star­ka­re och smi­di­ga­re.

BIKRAMYOGA En sam­ling av to­talt 26 oli­ka yo­ga­po­si­tio­ner som gås ige­nom i en be­stämd ord­ning, un­ge­fär som ash­tan­gyo­gan. En stor skill­nad är att de ge­nom­förs i ett upp­värmt rum.

YIN- OCH YANYOGA En dy­na­misk kom­bi­na­tion av Hathayoga och Yinyoga, så att du får bå­de en fy­sisk del och åter­hämt­ning i sam­ma ses­sion.

RESTORATIVE YO­GA Har en lä­kan­de ef­fekt och hand­lar om att åter­häm­ta krop­pen så­väl på det fy­sis­ka, men­ta­la som det själs­li­ga pla­net. För­sät­ter med hjälp av block och bols­ter krop­pen i oli­ka po­si­tio­ner som lå­ter den slapp­na av på ett dju­pa­re plan.

GRAVIDYOGA Här­stam­mar ur Hat­hayo­gan, men hand­lar mer om att öpp­na upp bäc­ke­net på ett sä­kert sätt, lind­ra kräm­por och job­ba med and­ning­en. Som gra­vid gör näm­li­gen hor­mo­net re­lax­in att du blir myc­ket rör­li­ga­re i bäc­ke­net, vil­ket ex­em­pel­vis kan le­da till fo­gloss­ning som är väl­digt smärt­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.