En­kelt och ef­fek­tivt trä­nings­pass med TRX®

Le­tar du ef­ter trä­ning för he­la krop­pen? Då ska du tes­ta att trä­na i en sus­pen­siontrai­ner/trx®. Här vi­sar PT:N och häl­so­coachen Mår­ten Ny­lén ett ef­fek­tivt trä­nings­pass.

Viktklubb - - ENKELT OCH EFFEKTIVT TRANINGSPASS MED TRX - Text: MÅR­TEN NY­LÉN/KA­RIN HOLM­BERG Foto: MAG­NUS LI­AM KARLS­SON

Att trä­na med TRX el­ler sus­pen­siontrai­ner, som det egent­li­gen he­ter, har de se­nas­te åren bli­vit myc­ket po­pu­lärt. Vi bad vår trä­nings­ex­pert Mår­ten Ny­lén att be­rät­ta li­te mer och ta fram ett rik­tigt bra pass för dig som vill pro­va på!

– En Trx/sus­pen­sion trai­ner är ett en­kelt men smart trä­nings­red­skap som var­ken tar myc­ket plats el­ler vikt och som du en­kelt kan hänga upp i träd­går­den el­ler ta med på re­sor. Jag har här gjort ett ef­fek­tivt pass som jag hop­pas du vill tes­ta, sä­ger Mår­ten Ny­lén.

Gör så här:

Värm upp or­dent­ligt. Ut­för se­dan de 7 öv­ning­ar­na i en cir­kel med 30 se­kun­ders ak­ti­vi­tet på var­je öv­ning och med en kort vi­la, om du be­hö­ver, mel­lan öv­ning­ar­na. Kör 3 till 4 varv och glöm in­te le­en­det. Du kan en­kelt an­pas­sa be­last­ning­en ge­nom att änd­ra fot­po­si­tio­nen och ju mer lig­gan­de du är i öv­ning­ar­na desto job­bi­ga­re blir det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.