MER MO­TION – för ett fris­ka­re liv

Viktklubb - - MER MOTION FOR ETT FRISKARE LIV -

102

Vill du för­bätt­ra ditt min­ne, bli mer stres­stå­lig, må bätt­re och hål­la dig fris­ka­re? Då finns det fak­tiskt en gans­ka en­kel lös­ning – mo­tio­ne­ra me­ra.

– Fy­sisk ak­ti­vi­tet är me­di­ci­nen vi män­ni­skor glöm­de bort för att ing­en tjä­nar peng­ar på den, sä­ger An­ders Han­sen, hjärn­fors­ka­re, över­läka­re och för­fat­ta­re till böc­ker­na Hjärn­stark och Häl­sa på re­cept. Text: KA­RIN HOLM­BERG Foto: THINKSTOCK

Att det är vik­tigt att rö­ra på sig var­je dag är ing­en ny­het. Men trots att de fles­ta av oss vet om att det finns många po­si­ti­va ef­fek­ter av mo­tion så är det långt ifrån al­la som verk­li­gen ser till att rö­ra på sig till­räck­ligt. Vi frå­ga­de An­ders Han­sen, över­läka­re i psy­ki­a­tri och för­fat­ta­re, hur vik­tigt det egent­li­gen är med fy­sisk ak­ti­vi­tet.

– Det är ex­tremt vik­tigt om du ser till häl­san. Fram­förallt så mår du bätt­re men ur ett li­te läng­re per­spek­tiv så kan du ock­så med hjälp av mo­tion skyd­da dig mot en rad oli­ka sjuk­do­mar. De fles­ta kän­ner till att mo­tion är vik­tigt för att fö­re­byg­ga hjärt- och kärl­sjuk­do­mar men sam­ma sak gäl­ler även för en rad oli­ka can­cer­for­mer, de­mens, di­a­be­tes och de­pres­sion. Mo­tion är ex­tremt vik­tigt. Det är ing­et vi kan väl­ja bort ut­an vi be­hö­ver rö­ra på oss för att fun­ge­ra och må bra. Vi är helt en­kelt skap­ta för att rö­ra på oss, sä­ger han.

Men hur myc­ket be­hö­ver man rö­ra på sig för att upp­nå ef­fekt?

– För att krop­pen ska fun­ge­ra och må bra be­hö­ver vi rö­ra på oss 30 mi­nu­ter om da­gen. Det lå­ter li­te men långt ifrån al­la uppnår det­ta var­je dag. Vi le­ver i en tid där många sit­ter still på kon­to­ret, fast­nar fram­för te­le­fo­nen el­ler te­ven hem­ma. Vi be­hö­ver in­te ens läm­na hem­met för att få mat ut­an kan be­stäl­la hem. Men vi är in­te skap­ta för det li­vet. Vå­ra krop­par är skap­ta för att rö­ra sig och när vi lå­ter bli mår vi helt en­kelt in­te så bra.

Men om man in­te kom­mer upp i 30 mi­nu­ter är det kört då?

– Nej ab­so­lut in­te. All rö­rel­se är bätt­re än ing­en. För den som in­te kom­mer upp i en halv­tim­mes rö­rel­se på en gång så går det att de­la upp det. Pro­me­ne­ra i tio mi­nu­ter tre gång­er el­ler fem­ton mi­nu­ter två gång­er i stäl­let. Vill du trä­na din hjär­na med hjälp av mo­tion krävs det li­te mer trä­ning. Det är det or­gan som be­hö­ver mest mo­tion.

Vad finns det för po­si­ti­va sa­ker med att trä­na hjär­nan? Och hur bär man sig åt?

– Hjär­nan stärks på många sätt av

An­ders Han­sen, lä­ka­re, fors­ka­re och för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.