Fak­ta

Viktklubb - - MER MOTION FOR ETT FRISKARE LIV -

Namn: An­ders Han­sen. Gör: Över­läka­re i psy­ki­a­tri och ci­vi­le­ko­nom från Han­dels­hög­sko­lan. Han har skri­vit över 2 000 ar­tik­lar om me­di­cinsk forsk­ning och lä­ke­me­del för Da­gens In­du­stri, E24/ SVD, Bri­tish Me­di­cal Jour­nal och Lä­kar­tid­ning­en. Han är för­fat­ta­re och har skri­vit böc­ker­na Häl­sa på re­cept, till­sam­mans med kol­le­gan Carl Jo­han Sund­berg och Hjärn­stark. Ak­tu­ell med: Boken För­del ADHD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.