Mo­tio­ne­ra me­ra och få fan­tas­tis­ka häl­so­för­de­lar:

Viktklubb - - MER MOTION FOR ETT FRISKARE LIV -

SDU mår bätt­re. SDU går ner i vikt. SDU får bätt­re kon­di­tion. SDU för­stär­ker min­net. SDU för­bätt­rar din sömn. SDU stär­ker ditt im­mun­för­svar. SDU kan fö­re­byg­ga, be­hand­la och i vis­sa fall även bo­ta sjuk­do­mar som di­a­be­tes, hjär­toch kärl­sjuk­do­mar, can­cer och de­pres­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.