FRÅ­GA EXPERTERNA

Ska du trä­na när du kän­ner dig li­te för­kyld? Hur hål­ler du mo­ti­va­tio­nen up­pe? Kan du trä­na bort ”muf­fin­sma­gen”? Här sva­rar Vikt­klubbs ex­per­ter Mår­ten Ny­lén och Lei­la Sö­der­holm på van­li­ga frå­gor från med­lem­mar som vill ha ex­per­tråd kring sin trä­ning.

Viktklubb - - FRAGA EXPERTERNA -

Är crosstrai­nern bra trä­ning om jag sam­ti­digt vill gå ner i vikt? Jag bru­kar kö­ra den en tim­me, fy­ra da­gar per vec­ka.

MÅR­TEN: Crosstrai­nern är ett top­pen­val. Den är snäll mot di­na knän och är en bra car­di­o­trä­ning.

Jag dröm­mer om att få välträ­na­de ar­mar. Vil­ka öv­ning­ar är bäst?

MÅR­TEN: Al­la öv­ning­ar som ak­ti­ve­rar ar­mar­na, bi­ceps och tri­ceps. Se­dan bör du även se till att läg­ga till bra mat och li­te car­dio för att få till de där kon­tu­rer­na på musk­ler­na!

Jag är helt stil­la­sit­tan­de i dag. Har du någ­ra tips på hur jag kan kom­ma i gång och bör­ja rö­ra mig?

LEI­LA: Det enk­las­te är att bör­ja med små för­änd­ring­ar. Gå i stäl­let för att ta bi­len, välj trap­pan fram­för his­sen, stå upp och ar­be­ta. Du kan ock­så bör­ja med enk­la öv­ning­ar hem­ma, gör li­te ben­böj fram­för te­ven, stå på ett ben när du bors­tar tän­der­na. Al­la sätt där du bör­jar ak­ti­ve­ra din kropp är bra. Kom­plet­te­ra gär­na med att ta en pro­me­nad var­je dag!

Hur trä­nar jag bort min ”muf­fin­smage”?

LEI­LA: Vi kan in­te punkt­för­brän­na ut­an krop­pen väl­jer var fet­tet tas. Job­ba med att för­brän­na mer och trä­na gär­na högin­ten­si­va kor­ta pass. Trä­na ma­gen, ryg­gen och bå­len för att få en stark kär­na. Du kom­mer att kän­na att ma­gen blir fas­ta­re och mer sta­bil när du gör ma­göv­ning­ar. Tes­ta oli­ka plan­kor, sne­da si­tups och rumplyft där du lyf­ter rum­pan. För­sök att gö­ra var­je öv­ning 10 gång­er och upp­re­pa i 3 varv. Job­ba på, jag vet att det fun­kar!

Foto: MAG­NUS LI­AM KARLS­SON, LEO DE LE MON­DE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.