”Tänk på att krop­pen in­te är van vid be­last­ning­en”

Viktklubb - - TANKPA ATT KROPPEN INTE AR VAN VID BELASTNINGEN -

Ska du bör­ja trä­na ef­ter en lång tids vi­la? Tänk då på att ta det li­te lugnt i bör­jan. När du är pep­pad på att kom­ma i gång är det lätt hänt att du går ut li­te för tufft. Vi frå­ga­de Fred­rik An­ders­son, le­gi­ti­me­rad napra­pat på Ci­ty­a­ku­ten Re­hab & Sport i Stock­holm, hur de vanligaste ska­dor­na upp­står. Text: KA­RIN HOLM­BERG Foto: THINKSTOCK

Om man in­te trä­nat på länge och se­dan sät­ter i gång, är det nå­got spe­ci­ellt man ska tän­ka på el­ler se upp med?

– Var det tag se­dan du trä­na­de så tänk på att krop­pen in­te är van vid den be­last­ning som den ut­sätts för när du bör­jar trä­na. Där­för mås­te du vän­ja in krop­pen ge­nom att lång­samt öka svå­rig­hets­gra­den och fre­kven­sen av trä­ning­en för att in­te ska­das. Musk­ler, se­nor, le­der och ske­lett tar oli­ka lång tid på sig att an­pas­sas till trä­ning.

Att ta det lång­sam­ma­re än du tror är nöd­vän­digt är en bra grund­re­gel när du bör­jar trä­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.