”Bör jag vän­ta med att bör­ja springa?”

Viktklubb - - FRAGA EXPERTERNA -

Jag bör­ja­de springa ny­li­gen ef­ter att ha va­rit stil­la­sit­tan­de en läng­re pe­ri­od. Jag är li­te kraf­ti­ga­re nu än när jag löp­trä­na­de se­nast och fick ont i knä­na ef­ter pas­set, jag sprang en 6-kilo­me­ters­run­da i 6-mi­nu­ters-tem­po. Bör jag vän­ta med att springa till jag gått ner i vikt? El­ler finns det nå­got jag kan gö­ra för att lind­ra knä­vär­ken så att jag kan fort­sät­ta att springa un­der ti­den jag går ner i vikt?

Det är gans­ka van­ligt att man går ut för hårt när man bör­jar springa, bå­de när det gäl­ler di­stans och has­tig­het. Om man ökar di­stan­sen för fort kan det va­ra så att le­der, li­ga­ment och musk­ler in­te rik­tigt hin­ner med att stär­ka sig in­för den nya be­last­ning­en. Jag skul­le re­kom­men­de­ra att mins­ka di­stan­sen el­ler att var­va med att gå varan­nan mi­nut så att du kan be­hål­la di­stan­sen men sko­na din kropp li­te. Om du vill trä­na upp musk­ler­na kring knät är ben­böj, höft­lyft, vad­press och oli­ka ut­fall su­ve­rä­na öv­ning­ar.

Jag har svårt att gå ner i vikt, jag är på gym­met tre da­gar i vec­kan och går pro­me­na­der de and­ra da­gar­na. Jag äter nyt­tigt (tror jag) vad kan jag änd­ra på?

Se över kos­ten, stress och sömn och vad du för­vän­tar dig för re­sul­tat. Det är vik­tigt att hit­ta ba­lans. Kan även va­ra bra att tes­ta oli­ka sa­ker på gym­met, kanske trä­nar du för en­si­digt el­ler gör fel öv­ning­ar.

Jag är en per­son som bör­jar om var­je vec­ka, var­je må­nad året om. Jag trött­nar snabbt på ak­ti­vi­te­ter jag bör­jar med. Hur ska jag mo­ti­ve­ra mig själv? Kän­ner mig li­ka vär­de­lös var­je gång.

Det kan va­ra så att du har för hö­ga mål och det är där­för du in­te or­kar hål­la i he­la vägen. Det är väl­digt van­ligt att man vill för­änd­ra allt på en gång och då blir det job­bigt för hjär­nan och krop­pen att han­te­ra det. Sänk di­na am­bi­tio­ner och gör nå­got du kän­ner är enkla­re, var­je gång du gjort ditt pla­ne­ra­de pass så fi­rar du och kra­mar om dig själv för att spa­ra pre­sta­tio­nen i din hjär­na. Det gör att det blir lät­ta­re och lät­ta­re för var­je gång. När du lyc­kats hål­la i ett par vec­kor kan du öka på mäng­den trä­ning men gör det in­te för­rän du lyc­kats hål­la i gång di­na nya va­nor ett tag!

Jag har pro­blem att hål­la mo­ti­va­tio­nen up­pe. Var­je gång jag tyc­ker att jag kom­mit igång med trä­ning­en så blir jag sjuk, får ex­tra myc­ket att gö­ra på job­bet el­ler så hän­der det nå­got an­nat som gör att jag tap­par fo­kus. Hur ska jag bä­ra mig åt för att kla­ra av mot­gång­ar?

Det finns all­tid sa­ker om­kring oss som är bra och det gäl­ler att för­sö­ka fo­ku­se­ra mer på des­sa än på de då­li­ga. Tar vi tio steg fram­åt och ett steg bak­åt så ser allt för många ste­get bak­åt i stäl­let för de nio ste­gen man kom­mit fram­åt. Skriv ner di­na fram­steg så du har des­sa till hands när du mö­ter mot­gång.

Jag vill ha tips på en ef­fek­tiv rump­trä­ning – en öv­ning som jag kan gö­ra var­je dag!

Att gå i trap­por är en ut­märkt öv­ning för rum­pan som dess­utom är lätt att läg­ga till i den dag­li­ga ru­ti­nen. An­nars är lig­gan­de höft­lyft en an­nan bra öv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.