Kom i form med Vikt­klubb ...............

Viktklubb - - INNEHALL -

Vil­ken typ av ska­dor är van­li­ga när man bör­jar trä­na, till ex­em­pel om man bör­jar springa?

– Rygg, höf­ter, knän och föt­ter gör sig påmin­da när du bör­jar trä­na re­gel­bun­det. Just de le­der­na är viktupp­ta­gan­de och är re­dan ut­sat­ta för högt tryck. Öm­het och svull­nad kring le­der­na bru­kar va­ra ty­pis­ka tec­ken på att de är över­be­las­ta­de.

– Det även van­ligt med smär­ta från se­nor och sen­fäs­ten. Sär­skilt häl­se­nan kan du får pro­blem med om du bör­jar springa.

Många upp­le­ver att de får ont i knä­na när de bör­jar trä­na myc­ket, hur van­ligt är det och när bör man sö­ka hjälp? Vil­ka var­nings­tec­ken finns det för knäska­dor?

– Knäska­dor och smär­tor från knä­na är väl­digt van­ligt, sär­skilt bland per­so­ner i me­del­ål­dern som åter­upp­tar trä­ning. Det vanligaste är att knä­leds­bros­ket och le­dy­tor­na blir över­be­las­ta­de. Se upp med åter­kom­man­de svull­nad kring knän och värk i sam­band med och ef­ter av­slu­tad trä­ning.

– Sök hjälp ifall knäsmär­tor­na blir så pass om­fat­tan­de att trä­ning­en in­te går att ge­nom­fö­ra, el­ler att vär­ken ef­ter trä­ning­en in­te för­svin­ner. En fy­si­o­te­ra­peut el­ler napra­pat kan hjäl­pa dig att hit­ta rätt ni­vå på trä­ning­en.

Var­för får man trä­nings­värk och ska man vi­la el­ler fort­sät­ta trä­na om man får trä­nings­värk?

– Trä­nings­värk kom­mer 1–3 da­gar ef­ter trä­ning­en men kan va­ra läng­re om trä­ning­en var rik­tigt hård. Till skill­nad från and­ra till­stånd sit­ter trä­nings­värk i mus­kel­vävna­den.

– Trä­nings­värk be­ror tro­li­gen på små mik­roska­dor i mus­keln, des­sa är ofar­li­ga men kan ge allt från lätt öm­het till kraf­tig värk. Det går som re­gel bra att trä­na med trä­nings­värk och det kan fak­tiskt gö­ra att trä­nings­vär­ken för­svin­ner.

Men hur är det med kramp? Är det far­ligt, ska man slu­ta trä­na om man drab­bas av kramp?

– Kramp är in­te far­ligt, men det är krop­pens sätt att sä­ga ifrån att just den kram­pan­de mus­keln in­te kla­rar av så myc­ket mer för till­fäl­let, den är slut­körd helt en­kelt. Fort­sätt där­för in­te att be­las­ta mus­keln, dels för att det gör ont men ock­så för att ska­de­ris­ken ökar. Kramp ger van­ligt­vis inga som helst pro­blem ef­teråt.

Vil­ka and­ra ska­dor el­ler kräm­por är van­li­ga att man drab­bas av när man trä­nar?

– Det be­ror helt på vad du trä­nar och i vil­ken form du är i. Klas­sis­ka ska­dor och kräm­por vid löp­ning och pro­me­na­der är till ex­em­pel in­flam­me­rad häl­se­na el­ler smär­ta un­der hä­len. Knän och höf­ter kan ock­så bli ett pro­blem vid stegrad löp­trä­ning el­ler vid grupp­trä­ning­ar med många ben­böj och hopp. Om du trä­nar rac­ketspor­ter, golf el­ler trä­nar myc­ket med vik­ter ovan­för hu­vu­det är det van­ligt att ax­lar och arm­bå­gar tar stryk.

Många upp­le­ver att de får ont i ryg­gen när de bör­jar trä­na, of­ta längs länd­ryg­gen, Vad ska man gö­ra då, vad be­ror det på?

– Har du ont i ryg­gen bör du an­pas­sa be­last­ning­en i trä­ning­en så att ryg­gen in­te smär­tar för myc­ket, sär­skilt i bör­jan. Länd­ryg­gen, som är den ne­ders­ta de­len av ryg­gen, är viktupp­ta­gan­de och le­der­na och dis­kar­na mel­lan ko­tor­na i ryg­gen re­a­ge­rar of­ta på ökat tryck och kan då bli in­flam­me­ra­de och ge smär­ta.

– Även musk­ler­na i ryg­gen kan bli spän­da och ge upp­hov till rygg­värk.

– Vill du fö­re­byg­ga pro­blem är det i re­gel bra att kom­plet­te­ra kon­di­tions­trä­ning med mer lå­gin­ten­siv trä­ning för ryg­gen där fo­kus skall lig­ga på att bli stark, så att be­last­ning­en på le­der och dis­kar i ryg­gen mins­kar. Har du kraf­tig stel­het i rygg el­ler om­kring­lig­gan­de musk­ler kan det va­ra bra att för­sö­ka mju­ka upp dem, det kan lind­ra värk.

– För­svin­ner in­te det on­da el­ler att det snabbt blir säm­re så sök vård.

Finns det ty­per av trä­ning man ska und­vi­ka om man får ont i ryg­gen el­ler är det bätt­re att hål­la i gång även om det smär­tar?

– An­pas­sa din trä­ning så vär­ken in­te blir vär­re. Du kan kö­ra styr­ke­trä­ning och an­nan trä­ning för ryg­gen även om den vär­ker, of­ta mins­kar ock­så vär­ken vid styr­ke­trä­ning. An­nan ”snäll” trä­ning för ryg­gen är så­dant som in­te är di­rekt viktupp­ta­gan­de och stö­tan­de, yo­ga el­ler pi­la­tes till ex­em­pel. Att cyk­la i stäl­let för att jog­ga un­der en pe­ri­od kan va­ra en idé – jogg­ning upp­skat­tas ty­värr in­te all­tid av ryg­gen.

– Akut rygg­värk går allt som of­tast över in­om 6 vec­kor, så un­der den pe­ri­o­den är det bra att ha tå­la­mod och trä­na på.

Ax­lar och skuld­ror är ett an­nat om­rå­de som många upp­le­ver att de får pro­blem med, hur van­ligt är det­ta? Vad be­ror det på? Kan man fort­sät­ta att trä­na, vad ska man tän­ka på om man trä­nar med smär­ta i ax­lar­na el­ler skuld­ror­na?

– Ax­e­loch skul­der­re­gi­o­nen är en kom­plex del av krop­pen när det hand­lar om ska­dor och ett van­ligt om­rå­de att få smär­tor i. Det finns många musk­ler, se­nor och li­ga­ment kring ax­eln som al­la mås­te fun­ge­ra bra för att hel­he­ten skall gö­ra det. För­slit­nings­ska­dor i ax­eln är sär­skilt van­ligt i me­del­ål­dern.

– Bör­jar du med till ex­em­pel rac­ketspor­ter el­ler golf gäl­ler det att trap­pa upp trä­ning­en myc­ket lång­samt för att und­vi­ka över­be­last­ning på se­nor och musk­ler. Får du pro­blem så går det of­tast bra att gö­ra öv­ning­ar un­der ax­el­höjd. An­pas­sar du in­te din trä­ning är det ty­värr van­ligt att pro­blem och ska­dor i ax­eln ten­de­rar att bli lång­va­ri­ga.

När ska man sö­ka hjälp om man får ont i ett knä, länd­ryg­gen el­ler lik­nan­de?

– Är du mins­ta osä­ker så sök vård, hell­re en gång för myc­ket än för li­te. Kraf­tig smär­ta bör all­tid ut­re­das, li­kaså om du tram­pat snett el­ler ram­lat och fått fort­satt ont när du trä­nar ef­ter trau­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.