Sad­la häs­ten och rid ut i na­tu­ren ........

Viktklubb - - INNEHALL -

– Protein är vik­tigt men att äta ex­tra protein och spe­ci­el­la till­skott är onö­digt för de fles­ta. Du ska dock kom­ma ihåg att det är väl­digt mät­tan­de och att du kan be­hö­va äta li­te mer än de re­kom­men­de­ra­de 10–20 ener­gi­pro­cen­ten, fram­förallt om du har en låg re­kom­men­de­rad ener­gi­ni­vå.

Ska jag lad­da med kol­hyd­ra­ter fö­re trä­ning­en el­ler är det en myt?

– Att lad­da spe­ci­fikt med kol­hyd­ra­ter fö­re ett trä­nings­pass känns väl­digt onö­digt. Trä­nar du of­ta skul­le det ju i så fall in­ne­bä­ra att du äter sto­ra mäng­der kol­hyd­ra­ter of­ta. Det be­hövs ab­so­lut in­te. Det all­ra bäs­ta och mest håll­ba­ra är att äta bra mat och dric­ka or­dent­ligt med vat­ten den mesta ti­den, att det är en del av ens var­dag helt en­kelt.

Finns det nå­got mel­lan­mål som är ex­tra bra fö­re trä­ning?

– Har det gått lång tid se­dan du åt fru­kost, lunch el­ler mid­dag och du be­hö­ver ex­tra ener­gi kan en smoot­hie på bär och kvarg va­ra ett bra al­ter­na­tiv, keso och bär el­ler en knäc­ke­mac­ka med kal­kon och grön­sa­ker. Ett ägg el­ler en frukt kan ock­så va­ra bra al­ter­na­tiv, bå­de fö­re och ef­ter trä­ning­en be­ro­en­de på när be­ho­vet är som störst. Hur myc­ket du be­hö­ver och har ut­rym­me för be­ror på vil­ket ener­gi­be­hov du har och hur hårt och myc­ket du trä­nar.

Bra mel­lan­mål:

Smoot­hie på bär och kvarg

Keso och bär

Knäc­ke­bröd med kal­kon och grön­sa­ker

Ett kokt ägg

En frukt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.