Bli bätt­re i lö­par­spå­ret ......................

Viktklubb - - INNEHALL -

upp­täck­te jag hur svårt det var att få till trä­ning i var­da­gen. Jag bör­ja­de att an­vän­da var­dags­ru­ti­ner som trä­ning där jag gjor­de allt från att ploc­ka ur disk­ma­ski­nen till att vi­ka tvätt till trä­ning. Det vi­sa­de sig att det fun­ge­ra­de ut­märkt och sen har jag ba­ra fort­satt och har som sport att hit­ta på nya sa­ker he­la ti­den, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Egent­li­gen ha­de jag bör­jat smyg­trä­na re­dan in­nan jag sad­la­de om till PT. När jag var 27 år och job­ba­de på kon­tor smyg­trä­na­de jag he­la ti­den ef­tersom jag insåg att om jag skul­le få till rö­rel­se i var­da­gen var det många bäc­kar små som gäll­de. Jag bru­ka­de till ex­em­pel gö­ra knä­böj när jag vän­ta­de vid ko­pi­a­torn och när jag för­flyt­ta­de mig på kon­to­ret hop­pa­de jag all­tid i sid­led, skrat­tar Lei­la.

I dag smyg­trä­nar Lei­la så fort hon får möj­lig­het och hop­pas på att in­spi­re­ra fler att få till mer rö­rel­se i var­da­gen.

– Stil­la­sit­tan­de och in­ak­ti­vi­tet är en av de störs­ta fa­ror­na för oss män­ni­skor. Trä­ning i var­da­gen gör att krop­pen hål­ler i gång, hjär­nan mår bra av det och käns­lan av att an­vän­da krop­pen är otro­ligt skön och ger mer av­slapp­ning och lugn ef­teråt.

Vil­ket är ditt bäs­ta smyg­tr äningstips?

– Jag gör arm­häv­ning­ar mot disk­bän­ken var­je gång jag går in i kö­ket. 10 var­je gång gör att jag på en dag får ihop cir­ka 200 arm­häv­ning­ar. Det är smyg­trä­na deluxe!

Smyg­trä­nar du ba­ra hem­ma el­ler hän­der det att du smyg­trä­nar även på and­ra stäl­len?

– Tå­häv­ning­ar gör jag näs­tan all­tid när jag står i en kö el­ler åker rull­trap­pa. I mat­af­fä­rens kö bru­kar jag stå på ett ben för att ak­ti­ve­ra mag­musk­ler­na, det hän­der ibland att jag tap­par ba­lan­sen och ving­lar om­kring li­te och då bru­kar jag skrat­ta och sä­ga att jag smyg­trä­nar, sä­ger Lei­la Sö­der­holm.

Trä­na över­ar­mar­na med någ­ra dips me­dan du kol­lar på din fa­vo­rit­se­rie på tv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.