Med­havd mel­lis .................................

Viktklubb - - INNEHALL -

Som 16-åring la­de Ka­rin Schån­berg rid­hjäl­men på hyl­lan ef­ter att ha ri­dit i 10 år. Men för­ra året tog hon upp sitt in­tres­se på nytt.

– Min vän be­rät­ta­de att hon skul­le på ridse­mes­ter i USA un­der som­ma­ren och jag vil­le ge­nast föl­ja med. Ef­tersom det skul­le va­ra wes­tern­rid­ning fick jag hit­ta en rid­sko­la som lär­de ut det.

Ka­rin Schån­berg, 37, är pre­cis som många and­ra kvin­nor en åter­vän­da­re till ridspor­ten. För­ra året, som 36-åring, tog hon upp sitt barn­doms­in­tres­se och bör­ja­de ri­da igen.

Var det svårt att bör­ja ri­da igen som vux­en?

– Nej, det var det in­te. Ef­tersom jag ri­dit tra­di­tio­nell, eng­elsk rid­ning ti­di­ga­re var det en li­ten om­ställ­ning att bör­ja med wes­tern, och trä­nings­vär­ken var sko­nings­lös i bör­jan, men det var in­te svårt att kom­ma in i det igen.

Hur of­ta ri­der du?

– Jag ri­der gär­na två gång­er per vec­ka.

Är det bra trä­ning att ri­da?

– Ja, det är myc­ket bätt­re trä­ning än många tror. Fram­för allt för rygg och bål, men ock­så för kon­di­tio­nen.

Många är sug­na på att bör­ja ri­da igen. Vad har du för tips till dem som in­te vå­gat ta ste­get?

– Det kanske kan va­ra en bra idé att bo­ka en dags­tur i sko­gen el­ler nå­gon en­sta­ka lek­tion om du in­te vill bin­da upp dig för en hel ter­min? Då kan du kän­na ef­ter om su­get ef­ter rid­ning­en kom­mer till­ba­ka.

Nu har du ri­dit ett tag, har du skaf­fat egen häst?

– Nej, se­nast var jag medryt­ta­re på en ett sto men hon har läm­nat stal­let. Nu har jag tänkt att an­ting­en bli medryt­ta­re på en an­nan häst där el­ler kö­pa en egen häst som är wes­tern­ut­bil­dad.

Du åker på oli­ka ri­d­re­sor, vad är det bäs­ta med att kom­bi­ne­ra se­mes­ter med häs­tar?

– Att du får va­ra ute och ri­da he­la da­gar­na, för­stås. Att du är ak­tiv och träf­far and­ra med sam­ma in­tres­se. Du upp­le­ver na­tu­ren på ett strå­lan­de sätt och är ute he­la da­gar­na, oav­sett vä­der.

Vil­ket är det bäs­ta stäl­let du va­rit på?

– Jag har va­rit i USA och ar­be­tat en vec­ka på en wor­king ranch där vi sov i tält och var­ken ha­de el, in­ter­netupp­kopp­ling el­ler rin­nan­de vat­ten. Det var fan­tas­tiskt ef­tersom det var så an­norlun­da från min var­dag. I år var jag i Dart­mo­or en vec­ka och bod­de på oli­ka B&B. Det går in­te att jäm­fö­ra med Usa-re­san men var ock­så fan­tas­tiskt på grund av om­giv­ning­ar­na och att rid­ning­en fak­tiskt över­lag var mer ut­ma­nan­de.

Slut­li­gen finns det nå­got stäl­le du dröm­mer om att ri­da på?

– Vi fun­de­rar just på näs­ta års ridse­mes­ter, min vän och jag. Trans­syl­va­ni­en ha­de va­rit fan­tas­tiskt med den stor­slag­na na­tu­ren! El­ler att ri­da mel­lan Tosca­nas vin­går­dar. Men det mås­te va­ra wes­tern­rid­ning, så det be­grän­sar ur­va­let nå­got. Lyck­ligt­vis blir det allt mer po­pu­lärt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.