To­matjuice för åter­hämt­ning .............

Viktklubb - - INNEHALL -

fort­fa­ran­de för­hål­lan­de­vis li­ten även om den stän­digt väx­er. An­nat är det i Spa­ni­en, där är pa­del­ten­nis den and­ra störs­ta spor­ten ef­ter fot­boll.

– I Sve­ri­ge är det kanske ett par hund­ra som täv­lar men det är be­tyd­ligt fler som spe­lar och till­väx­ten är stor. Det är en sport som har al­la möj­lig­he­ter att bli stor även här i Sve­ri­ge, sä­ger Hen­rik.

KORSNING MEL­LAN SQUASH OCH TEN­NIS

Pa­del­ten­nis kan en­kelt be­skri­vas som en korsning mel­lan ten­nis och squash. Pa­del spe­las i en bur som är 10x20 me­ter. Man spe­lar över ett nät med en boll som är li­ka stor som en ten­nisboll men med ett rack som är gjort av kom­po­sit­ma­te­ri­al där sla­gy­tan har små hål. Till skill­nad från ten­nis finns det glas­väg­gar runt bu­ren där bol­len får träf­fa. Pa­del­ten­nis spe­las näs­tan all­tid som dub­bel och är där­för en myc­ket so­ci­al sport.

Men hur svårt är det egent­li­gen att spe­la pa­del­ten­nis?

– Det är en­kelt. Ef­tersom ba­nan in­te är så stor så be­hö­ver du in­te täc­ka in sto­ra ytor och det är där­för en­kelt att få till ett spel. Det är ock­så en racketsport där tek­ni­ken in­te är så vik­tig. Det är mer en frå­ga om att kun­na lä­sa spe­let. Det gör att al­la kan spe­la till­sam­mans och ef­tersom reg­ler­na är lät­ta be­hö­ver du in­te hel­ler gå nå­gon kurs, sä­ger Hen­rik Sö­der­berg.

Du har själv spe­lat ten­nis på hög ni­vå, är pa­del­ten­nis ro­li­ga­re än ten­nis?

– Just nu tyc­ker jag det. Fram­förallt så är pa­del­ten­nis ro­li­ga­re för att jag kan spe­la med al­la mi­na vän­ner. Det är in­te sam­ma för­del om du kan slå hårt el­ler är duk­tig på tek­nik. Det kan såklart fort­fa­ran­de va­ra stor skill­nad mel­lan spe­la­re men du har ro­ligt även om du är på oli­ka ni­vå­er. Så är det in­te i ten­nis, då mås­te du va­ra gans­ka lik­vär­di­ga spe­la­re för att få till en ro­lig match.

Vad be­hö­ver man om man vill bör­ja spe­la pa­del­ten­nis el­ler pro­va på det?

– Du be­hö­ver ett par skor och trä­nings­klä­der. Rack och bol­lar kan du hy­ra när du bo­kar en ba­na. Vi har även kur­ser el­ler möj­lig­het att ta pri­vat­lek­tio­ner om du vill få li­te ge­nom­gång in­nan du bör­jar spe­la.

PA­DEL:

l Pa­del spe­las på en plan som är 10x20 me­ter.

l Pa­del spe­las all­tid som dub­bel.

l Po­äng­räk­ning­en är sam­ma som i ten­nis.

l Lin­jer­na på pla­nen an­vänds en­dast vid ser­ve. En­dast un­der­hands ser­ve är tillå­tet, vil­ket in­ne­bär att rac­ke­ten och bol­len ska stud­sa i mot­spe­la­rens ser­veru­ta. Ser­ve får stud­sa upp i glas­väg­gen men om den stud­sar i gal­ler är den fel­ak­tig. Du har två ser­var på dig.

l Du får spe­la vol­ley (men in­te på ser­ve), halv­vol­ley el­ler lå­ta bol­len stud­sa på gla­sel­ler gal­ler­väg­gen. Du får även slå bol­len på din egen glas­vägg för att få över den till mot­spe­la­rens plan­hal­va. Men du får in­te slå bol­len i gall­ret på din egen si­da. Du för­lo­rar po­äng om bol­len stud­sar två gång­er på din si­da el­ler om en spe­la­re träf­fas av bol­len. Om bol­len går di­rekt i mot­stån­da­rens vägg räk­nas den som ute. In­nan den stud­sar i mot­stån­da­rens vägg så mås­te den stud­sa i mar­ken.

l Spor­ten upp­fanns på 1970-ta­let av den spans­ka prin­sen Al­fon­so de Ho­hen­lo­he ef­ter att han be­sökt sin vän En­ri­que Cor­cu­e­ra i Mex­i­ko och spe­lat ten­nis på en un­der­di­men­sio­ne­rad ten­nisba­na med väg­gar. Mest ak­ti­va spe­la­re finns i Ar­gen­ti­na där 4 mil­jo­ner per­so­ner spe­lar pa­del. I Spa­ni­en är pa­del den and­ra störs­ta spor­ten ef­ter fot­boll och har 2,5 mil­jo­ner ut­ö­va­re. In­ter­na­tio­nel­la pa­del­för­bun­det bil­da­des 1991. Året ef­ter spe­la­des EM för förs­ta gång­en.

I pa­del­ten­nis får du ba­ra an­vän­da un­der­hands­ser­ve.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.