Gå med ener­gi ..................................

Viktklubb - - INNEHALL -

RYGGBÖJNING (2 min) Gör så här:

1. Sitt på sam­ma sätt som i ryggvrid­ning­en med hän­der­na på ax­lar­na och tum­mar­na bak och fing­rar­na fram. Du an­das in och tän­ker Sat och bö­jer sam­ti­digt ner över­krop­pen och hu­vu­det åt väns­ter så att hö­ger arm­bå­ge pe­kar så högt upp i ta­ket som du kan. Sen an­das du ut och bö­jer över­krop­pen och hu­vu­det åt hö­ger och lå­ter väns­ter arm­bå­ge pe­ka så högt upp i ta­ket som du kan.

* Vi­la på rygg el­ler sit­tan­des på stol fem mi­nu­ter ef­ter öv­ning­ar­na. An­das som van­ligt!

RYGGFLEX (3 min) Gör så här:

1. Sätt dig på mat­tan med be­nen i kors el­ler en bit fram på din stol. Ryg­gen ska va­ra rak men av­spänd. Sit­ter du på mat­tan pla­ce­rar du bäg­ge hän­der­na på främ­re an­keln, på stol tar du tag om knä­na. Slut ögo­nen. Tryck fram höf­ten så att du svan­kar med ryg­gen. 2. Ax­lar­na är kvar där bak så att brös­tet öpp­nar sig. Lyft bröst­be­net en aning upp­åt. 3. Bör­ja se­dan rul­la höf­ter­na och bäc­ke­net bak­åt så att rygg­ra­den krö­ker sig. Håll ha­kan sta­bil så att hu­vu­det in­te vic­kar upp och ner. 4. Rul­la nu på bäc­ke­net fram och till­ba­ka. Du an­das in och an­vän­der det långa dju­pa andetaget när du rul­lar fram­åt/upp­åt och an­das ut när du rul­lar bak­åt. Tänk mant­rat Sat när du an­das in och Nam när du an­das ut. Gör öv­ning­en mjukt och för­sik­tigt i 3 mi­nu­ter. Vi­la där­ef­ter i 1 mi­nut.

Re­sul­tat: Den här öv­ning­en ökar flex­i­bi­li­te­ten i rygg­ra­den, mas­se­rar ko­tor och dis­kar i he­la ryg­gen. Mas­se­rar ock­så hjär­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.