Ener­gi­bar med frukt och frön ...........

Viktklubb - - INNEHALL -

mo­tion. Om du mo­tio­ne­rar får hjär­nan mer blod. Mer blod in­ne­bär mer sy­re och nä­ring och det gör att den fun­ge­rar bätt­re. Följ­den blir att du får enkla­re att kon­cen­tre­ra dig, min­nas bätt­re och bli mer kre­a­tiv.

Hur myc­ket be­hö­ver man trä­na för att hjär­nan ska mo­tio­ne­ras?

– Du be­hö­ver hö­ja pul­sen och kö­ra li­te mer in­ten­sivt för att det ska ge ef­fekt. Ett lö­par­pass på 30–40 mi­nu­ter tre gång­er i vec­kan är det som be­hövs för att hjär­nan ska trä­nas max­i­malt. Men om du in­te gil­lar löp­ning så fun­ge­rar det li­ka bra med nå­gon an­nan form av trä­ning som ger sam­ma ef­fekt, till ex­em­pel crosstrai­ner el­ler ski­dåk­ning.

Var­för ger just löp­ning den ef­fek­ten?

– Det har tro­li­gen sin grund i hur vi är skap­ta. Förr be­höv­de du springa när du var ute och ja­ga­de och springa för att und­vi­ka fa­ror. Du be­höv­de va­ra snabb och du be­höv­de va­ra kon­cen­tre­rad och kvick­tänkt. Evo­lu­tio­nen har sli­pat hjär­nan så att den stärks av fy­sisk ak­ti­vi­tet.

Men hur är det med arv och mil­jö? Kan al­la springa och blir al­la kre­a­ti­va och smar­ta ba­ra för att de spring­er myc­ket?

– Det­ta är den evi­ga frå­gan. Ge­ner på­ver­kar såklart hur vi fun­ge­rar tan­ke­mäs­sigt. Mil­jön spe­lar, om du ska ge­ne­ra­li­se­ra, of­ta en stör­re roll än ge­ner­na och mo­tion är en vik­tig del av mil­jön. Al­la kan in­te springa sig su­pers­mar­ta men mo­tion på­ver­kar al­la män­ni­skors hjär­na till det bätt­re, sä­ger An­ders Han­sen och fort­sät­ter:

– Det vik­ti­ga att lyf­ta fram är att mo­tion in­te är nå­got vi kan av­fär­da som en mo­de­flu­ga el­ler trend. Vi be­hö­ver helt en­kelt mo­tio­ne­ra för att må bra. Det hand­lar in­te om att skaf­fa magru­tor el­ler va­ra snab­bast i löp­spå­ret. Det var där­för som jag val­de att skri­va des­sa böc­ker för att vi­sa på att det finns forsk­ning som stöd­jer det­ta och för att vi­sa hur myc­ket bätt­re vi fak­tiskt mår om vi rör på oss. Löp­ning fun­ge­rar fak­tiskt li­ka bra som me­di­cin mot en mild de­pres­sion men det är all­de­les för få som har den kun­ska­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.