Mår­ten Ny­lén

Viktklubb - - VI HJALPER DIG -

Mår­ten Ny­lén är en av Sve­ri­ges mest väl­re­nom­me­ra­de trä­na­re och häl­so­ut­veck­la­re. I över 30 års tid har han syss­lat med id­rott och trä­ning bå­de som ak­tiv och coach. När teve­pro­gram­met Big­gest Lo­ser bör­ja­de sän­das i Sve­ri­ge 2010 var Mår­ten en av hu­vud­trä­nar­na och un­der de fy­ra sä­song­er han var med, coacha­de han al­la vin­nar­na. De­ras vikt­re­sul­tat var någ­ra av de bäs­ta i pro­gram­mets histo­ria – i he­la värl­den. Vill du ha pep­pan­de mo­ti­ve­ran­de råd från Mår­ten Ny­lén dag­li­gen? Följ ho­nom på in­stagram @mar­ten­ny­len.

Vill du in­spi­re­ras av Mår­ten li­ve? Un­der hös­ten ger han sig åter­i­gen ut på tur­né med sin fö­re­läs­ning Nyc­keln

till re­sul­tat. Fö­re­läs­ning­en kom­mer ge åhö­rar­na mas­sor av in­spi­ra­tion, kun­skap och smar­ta verk­tyg till hur du ska­par re­sul­tat på bäs­ta sätt. Fo­kus på fö­re­läs­ning­en lig­ger på me­tod, ba­lans och mål­sätt­ning­ar. Du hit­tar mer in­for­ma­tion på Mår­tens hem­si­da: www.mar­ten­ny­len.com.

I höst kan du även se Mår­ten på jakt ef­ter värl­dens bäs­ta trä­ning i Nin­ja­li­fe, som kom­mer vi­sas på Mår­tens Youtu­be­ka­nal.

På Vikt­klubb hit­tar du Mår­tens trä­nings­pro­gram Smart trä­ning, en in­di­vi­dan­pas­sad trä­ning som fun­kar för al­la – oav­sett om du re­dan trä­nar el­ler ald­rig har trä­nat i he­la ditt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.