Bör­ja med att väl­ja din ni­vå:

Viktklubb - - KOMI GANG AFTER SEMESTERN -

Ny­bör­ja­ren:

Du har in­te trä­nat alls på fle­ra år el­ler väl­digt li­te. Pas­sar även dig som är kraf­tigt över­vik­tig el­ler har nå­gon gam­mal ska­da som be­grän­sar dig. Du kan i dags­lä­get in­te springa el­ler gö­ra avan­ce­ra­de öv­ning­ar.

Me­del:

Du har trä­nat ti­di­ga­re men in­te på ett tag och har in­te sam­ma kon­di­tion, styr­ka el­ler smi­dig­het som ti­di­ga­re. Du har sprung­it ti­di­ga­re och gjort oli­ka for­mer av grup­pass el­ler styr­ke­trä­ning men be­hö­ver få i gång krop­pen igen.

Trä­nings­van men ur form:

Du har ti­di­ga­re trä­nat myc­ket men be­hö­ver nu li­te va­ri­a­tion el­ler kom­ma igång igen ef­ter se­mestern. Du som kan springa, hop­pa och gö­ra styr­keöv­ning­ar till­hör den­na grup­pen.

!

Oav­sett ni­vå så gäl­ler det att utö­ver des­sa pass få med 30 mi­nu­ters rö­rel­se var­je dag! Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.