Trä­na med bar­nen!

Har du barn och svårt att få tid att gå till gym­met? Ing­en fa­ra, det är lätt att få till trä­ning­en hem­ma. Här vi­sar Lei­la Sö­der­holm hur du kan för­vand­la trä­ning­en till en ro­lig lek som he­la fa­mil­jen kan va­ra med på.

Viktklubb - - TRANA MED BARNEN - Text och foto: KA­RIN HOLM­BERG

Att hin­na med jobb, fa­mil­jen och trä­ning­en är in­te all­tid det lät­tas­te. Men det går att kom­bi­ne­ra trä­ning­en med fa­mil­je­li­vet. Här vi­sar Lei­la Sö­der­holm en lek som he­la fa­mil­jen kan hänga med på. Det bäs­ta av allt – det är ett rik­tigt bra trä­nings­pass.

SPRINT

GÖR SÅ HÄR: Ställ dig i plank­po­si­tion (el­ler arm­häv­nings­po­si­tion) krop­pen ska va­ra rak som en plan­ka så spänn lår, mage och ar­mar. Dra in ditt ena knä och byt di­rekt till det and­ra så att du spring­er på stäl­let. För­sök att få fram knä­na så långt som möj­ligt. Räk­na lång­samt till 10 sam­ti­digt som du gör öv­ning­en.

KUDDE

GÖR SÅ HÄR: Här kan du väl­ja mel­lan att kli­va över kud­den och gö­ra ett ben­böj på var­je si­da el­ler hop­pa över kud­den och lan­da med lätt böj­da knän på and­ra si­dan. Hop­pet be­hö­ver in­te va­ra högt, du be­stäm­mer själv din höjd.

UT­FALL

GÖR SÅ HÄR: Gör så många ut­fall som tär­ning­en vi­sar.

UT OCH IN

GÖR SÅ HÄR: Star­ta stå­en­de och sätt hän­der­na i gol­vet ut­an att bö­ja di­na knän, så nä­ra di­na föt­ter som möj­ligt. Spänn he­la bå­len och bör­ja gå fram­åt med di­na hän­der. Stan­na när hän­der­na är un­der ax­lar­na och känn att krop­pen är rak som en plan­ka. Nu bör­jar du gå till­ba­ka he­la vägen in till föt­ter­na och för­sök att hål­la be­nen ra­ka även här. Ställ dig upp som av­slut­ning och sträck ar­mar­na mot ta­ket. En öv­ning som job­bar med he­la krop­pen, ar­mar, ax­lar, bål och he­la bak­si­da lår samt va­der.

1a

1b

2a+b

3b

1

2

2

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.