Trä­na med tär­ning

– på egen hand el­ler i säll­skap av fa­mil­jen.

Viktklubb - - TRANA MED BARNEN -

Skriv fy­ra öv­ning­ar på varsitt pap­per som pla­ce­ras på gol­vet. Slå tär­ning­en och blun­da, den öv­ning­en tär­ning­en ham­nar när­mast får du gö­ra och an­ta­let ser du på tär­ning­en. Ut­an att vi­la slår du tär­ning­en di­rekt igen. Be­stäm i för­väg hur länge du ska hål­la på, sätt en ti­mer i mo­bi­len på 10–15 mi­nu­ter och kör öv­ning på öv­ning ut­an att vi­la mel­lan. El­ler så be­stäm­mer du dig in­nan för hur många slag du ska gö­ra, ex­em­pel­vis 10 tär­nings­slag. Är ni fler så tu­ras ni om att slå tär­ning­en.

el­ler… täv­la med tär­ning

Al­la har varsin tär­ning och slår dem sam­ti­digt. Den som fick högst siff­ra väl­jer öv­ning åt den som fick lägst. To­ta­la sum­man på al­la tär­ning­ar som slogs räk­nas ihop och där är an­ta­let re­pe­ti­tio­ner som ska gö­ras. Ett här­ligt sätt att täv­la, trä­na och le­ka sam­ti­digt. Är du för­äl­der så kan du stöt­ta den som för­lo­rar och gö­ra öv­ning­ar­na till­sam­mans med bar­net, då får du till ett rik­tigt bra pass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.