Ro­lig och bra trä­ning för dig som gär­na trä­nar med boll

Viktklubb - - TESTA EN RACKETSPORT -

TEN­NIS:

Ten­nis an­sågs länge va­ra en över­klass­sport men är i dag en av vå­ra mest po­pu­lä­ra folk­spor­ter. Det finns runt 5 000 ten­nisba­nor runt om i Sve­ri­ge. Många av des­sa är kom­mu­na­la gra­tis­ba­nor som in­te går att bo­ka men det finns även runt 500 ten­nisklub­bar i Sve­ri­ge och de fles­ta har lo­ka­ler där du kan hy­ra ba­nor. Många klub­bar er­bju­der lä­rar­led­da lek­tio­ner för bå­de vux­na och barn. En av för­de­lar­na med ten­nis är att den pas­sar li­ka bra för unga som gam­la. I grun­den är det en gans­ka en­kel sport och du be­hö­ver inga spe­ci­el­la för­kun­ska­per för att spe­la ten­nis, om du gör det för att det är kul, men du ska bli rik­tigt bra krävs det na­tur­ligt­vis många tim­mars öv­ning och trä­ning.

Det här be­hö­ver du: Bol­lar, rac­ket, sport­klä­der och ett par bra skor. Om du in­te ska bör­ja på en ten­niskurs be­hö­ver du även en el­ler fle­ra vän­ner att spe­la med!

Snabb­fak­ta och reg­ler:

l Ten­nis spe­las på en plan som är 11 x 24 me­ter mar­ke­rad av lin­jer och av­de­lad på mit­ten av ett nät.

l Spor­ten spe­las på gräs, grus el­ler hardcourt (hård­pres­sad gum­mi­as­falt).

l Du kan spe­la an­ting­en sing­el el­ler dub­bel.

l Du spe­lar med ett rack där sla­gy­tan be­står av kor­sa­de sträng­ar. Bol­len spe­las över nä­tet och ska träf­fa mot­stån­da­rens ban­hal­va. Bol­len får spe­las fö­re studs, vol­ley, el­ler ef­ter en studs.

l Mat­cher spe­las i bäst av tre el­ler fem set. Var­je set först till sex vun­na ga­me. Dock krävs det två ga­mes mar­gi­nal för en set­vinst. Var­je ga­me spe­las först till fy­ra vun­na bol­lar, dock krävs två bol­lars mar­gi­nal för vinst. Spe­lar­na ser­var i vartan­nat ga­me. Po­äng­en be­nämns en­ligt föl­jan­de: Förs­ta po­äng­en: 15. And­ra po­äng­en: 30. Tred­je po­äng­en: 40. Fjär­de po­äng­en: Ga­me. Ten­nis har sitt ur­sprung i äld­re rac­ketspor­ter men i sin nu­va­ran­de form har spor­ten spe­lats se­dan 1870­ta­let när det bör­ja­de spe­las i Stor­bri­tan­ni­en. Det fanns med i OS re­dan 1896 men för­svann se­dan 1924 och kom till­ba­ka först 1988.

Ny­fi­ken på att lä­ra dig mer om ten­nis och reg­ler­na som gäl­ler när man spe­lar? Kol­la in Svens­ka Ten­nisför­bun­dets hem­si­da.

Käl­la: Ten­nis­stock­holm.se och Svens­ka Ten­nisför­bun­det

BADMINTON:

Badminton är en po­pu­lär racketsport som de fles­ta av oss nå­gon gång har tes­tat på – åt­minsto­ne på stran­den el­ler hem­ma i träd­går­den. Pre­cis som and­ra rac­ketspor­ter är det en so­ci­al och ro­lig trä­nings­form för mo­tio­nä­rer och det finns bad­min­ton­klub­bar runt om i Sve­ri­ge där du kan hy­ra ba­na el­ler ta lek­tio­ner. Badminton spe­las som sing­el el­ler dub­bel.

Det här be­hö­ver du: Skor, trä­nings­klä­der. Rac­ket och boll kan du of­tast hy­ra. I många hal­lar är det för­bju­det att spe­la med skor som har mörk su­la. Om du in­te går en kurs be­hö­ver du även en el­ler fle­ra vän­ner spe­la med!

Snabb­fak­ta och reg­ler: l Badminton spe­las på en plan med ett nät i mit­ten. Nä­tets över­kant ska va­ra 1,524 me­ter över ba­nan. Var­je ban­hal­va har läng­den 6,7 me­ter och bred­den 5,11 me­ter (Vid dub­bel är ba­nan 6,10 me­ter bred).

Un­der­la­get är of­tast gum­mi­mat­tor el­ler la­mel­le­ra­de trä­golv.

Du spe­lar med rac­ket och fjä­der- el­ler ny­lon­bol­lar.

För att vin­na en match ska du vin­na två set. Du kan allt­så be­hö­va spe­la tre set för att få fram en vin­na­re. Den spe­la­re som först får 21 po­äng har vun­nit ett set. Om det skul­le stå 20 li­ka mås­te ena si­dan vin­na med två bol­lar. Du kan dock högst spe­la till 30 po­äng. Ett set kan allt­så vin­nas med 30-29. Po­äng ut­de­las ef­ter var­je spe­lad du­ell. Du ser­var di­a­go­nalt över pla­nen och al­ter­ne­rar mel­lan hö­ger och väns­ter ru­ta. Vid sing­el an­vänds de in­re si­do­lin­jer­na och de bak­re kort­lin­jer­na bå­de vid ser­ve och un­der spel.

Badminton i sin mo­der­na form ut­veck­la­des på 1860 ta­let ur rac­ket­spe­let poo­na som brit­tis­ka of­fi­ce­ra­re kom i kon­takt med i In­di­en och tog hem till Stor­bri­tan­ni­en. Se­dan 1887 har man spe­lat med i prin­cip sam­ma reg­ler som i dag. Till Sve­ri­ge kom badminton 1936. Badminton är värl­dens snab­bas­te racketsport. Boll­has­tig­he­ter på upp till he­la 342 km/h har upp­mätts.

Ny­fi­ken på att lä­ra dig mer om badminton? Kol­la in Badminton Swe­dens hem­si­da.

att

Foto: THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.