Ef­ter 20 år – nu är han till­ba­ka på ten­nisba­nan

Viktklubb - - ALLA KAN VARA MED -

Mi­kael Karls­son, 48, spe­la­de myc­ket ten­nis som ung. När han var 35 år tog han upp ten­nisrac­ket igen och bör­ja­de spe­la. Men när me­nis­ken gick sön­der tre år se­na­re fick han läg­ga ten­nisrac­ket på hyl­lan.

– Det var tungt ef­tersom jag verk­li­gen gil­lar att spe­la ten­nis men jag tänk­te re­dan då att det in­te skul­le hind­ra mig från att nå­gon gång bör­ja spe­la igen.för­ra

året var Mi­kael Karls­son en av del­ta­gar­na i Mår­ten Ny­léns 90-da­gars ut­ma­ning. Ef­ter fle­ra år som över­vik­tig och i all­mänt då­lig form lyc­ka­des Mi­kael Karls­son vän­da på sitt be­te­en­de och för­änd­ra sitt liv. Un­der hös­ten gick han ner 20 ki­lo och bör­ja­de trä­na igen.

– Ett av mi­na mål var att kun­na bör­ja trä­na ten­nis igen. Jag äls­kar ju bollsport och fram­förallt ten­nis ef­tersom det är så kul.

I dag, åt­ta må­na­der ef­ter att ut­ma­ning­en tog slut, är Mi­kael viktsta­bil och hål­ler i gång med trä­ning­en.

– Jag har fort­satt att gå mi­na pro­me­na­der och har även bör­jat spe­la ten­nis igen. Nu spe­lar jag två gång­er i vec­kan i två tim­mar. Jag tror att det är en av an­led­ning­ar­na till att jag kan hål­la min vikt. När jag spe­lar ten­nis får he­la min kropp job­ba, sä­ger han.

Hur länge var du bor­ta från ten­nisba­nan in­nan du bör­ja­de igen?

– To­talt var det sä­kert 20 år men nu är jag till­ba­ka, sä­ger Mi­kael.

Kan al­la som är sug­na på att tes­ta ten­nis bör­ja, även om man är li­te äld­re och in­te spe­lat in­nan?

– Ja, ab­so­lut. Man är ald­rig för gam­mal. Det är ba­ra att se på mig, jag är 48 år. Om man vill bör­ja spe­la tyc­ker jag man ska hö­ra av sig till en ten­nisklubb, de fles­ta har lek­tio­ner – även för vux­na.

Mi­kael Karls­son, 48.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.