FRU­KOST – da­gens viktigaste mål, el­ler?

Man bru­kar sä­ga att fru­kosten är da­gens viktigaste mål. Men är det verk­li­gen vik­tigt att star­ta da­gen med en bra fru­kost?

Viktklubb - - Innehåll - Text: KARIN HOLMBERG Foto: THINKSTOCK

Stäm­mer det att fru­kosten är da­gens viktigaste mål? Vi kol­la­de med Vikt­klubbs di­e­tist Jo­se­fi­ne Jo­nas­son.

– För de all­ra fles­ta är fak­tiskt fru­kosten rätt vik­tig och det be­ror på fle­ra sa­ker. Dels läg­ger fru­kosten rib­ban för hur res­ten av da­gen ska bli. Bör­jar du med en nu­tel­la­mac­ka på vitt bröd är ris­ken stor att det in­te blir nå­gon häl­so­sam lunch el­ler mid­dag. En an­nan grej är att du pre­ste­rar bätt­re om du har fått i dig nå­got att äta. Men ska du va­ra helt kor­rekt är det da­gens sam­man­lag­da ener­gi-och nä­ringsin­tag som spe­lar roll.

Att star­ta da­gen med en bra fru­kost är vik­tigt. Men att få i sig fru­kost är in­te själv­klart för al­la. En del be­hö­ver helt en­kelt vän­ta ett tag för att få i sig ma­ten på mor­go­nen – och det är ing­en fa­ra, en­ligt di­etsten Jo­se­fi­ne Jo­nas­son.

– Du kan ab­so­lut vän­ta. Om det fun­kar bätt­re kan man dess­utom de­la upp fru­kosten un­der mor­go­nen.

SPRID UT KA­LO­RI­ER­NA UN­DER DA­GEN

Rent ge­ne­rellt bru­kar man sä­ga att du ska äta un­ge­fär en fjär­de­del av ditt dags­be­hov av ka­lo­ri­er till fru­kosten men du ska in­te stir­ra sig blind på det en­ligt Jo­se­fi­ne Jo­nas­son.

– Det där är in­di­vi­du­ellt och det bäs­ta är för­stås att för­de­la da­gens ka­lo­ri­er un­der da­gen på ett sätt som pas­sar dig. Men vad är egent­li­gen en bra fru­kost? Kan man äta det man gil­lar?

– Själv­klart ska du sat­sa på det du gil­lar men om du ba­ra tyc­ker om vitt bröd, sö­ta fling­or och mar­me­lad bör du pro­va dig fram bland and­ra al­ter­na­tiv.

Kan du ge någ­ra ex­em­pel?

– För att få till en bra fru­kost mås­te du gö­ra val. Det är fullt möj­ligt att få till en bra fru­kost av bå­de bröd, yog­hurt och gröt men det gäl­ler att tän­ka till. Grovt bröd med he­la kär­nor ger bra mätt­nad och till­sam­mans med ägg el­ler kal­kon och grön­sa­ker blir det en bra mac­ka. Gröt på hav­re­gryn som top­pas med ri­vet äpp­le och sol­ros­frön ger bå­de mätt­nad och fib­rer. Väl­jer du na­tu­rell yog­hurt och top­par med en bra müs­li, gär­na en hem­gjord, el­ler kros­sat knäc­ke­bröd och frukt el­ler bär kan man ock­så få till en häl­so­sam fru­kost.

En sak som är vik­tig att tän­ka på är att dryc­ker of­ta in­ne­hål­ler en hel del ka­lo­ri­er. Kaf­fe och te är bra al­ter­na­tiv men för dig som in­te dric­ker nå­got av de alternativen på mor­go­nen så kan det va­ra svårt att hit­ta ett bra al­ter­na­tiv.

Många av de som är fru­kost­fö­re­språ­ka­re bru­kar häv­da att fru­kosten är vik­tigt för för­brän­ning­en in­te kom­mer i gång för­rän du ätit på mor­go­nen. Hur stäl­ler du dig till det? Är det en myt?

– Krop­pens för­brän­ning är i gång he­la ti­den oav­sett om du ätit el­ler in­te så det be­hö­ver du in­te bry sig om.

Jo­se­fi­ne Jo­nas­son, le­gi­ti­me­rad di­e­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.