Sjuk­do­men du kan ha ut­an att ve­ta

Lä­ka­ren: ”100 000 be­räk­nas ha en oupp­täckt form”

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: THINKSTOCK

I ett ti­digt sta­die kan di­a­be­tes

typ 2 motas till­ba­ka. Pro­ble­met är att du kan ha haft sjuk­do­men fle­ra år – ut­an att vet om det.

– Det är det som är ut­ma­ning­en med di­a­be­tes typ 2, sä­ger Jo­an­na Ud­dén Hem­mings­son, över­läka­re vid Sankt Gö­rans sjuk­hus.

Idag har näs­tan en halv mil­jon svens­kar di­a­be­tes. Av dem är cir­ka 50 000 drab­ba­de av di­a­be­tes typ 1 och öv­ri­ga av di­a­be­tes typ 2. – Var­je gång du äter sti­ger soc­ker­hal­ten i ditt blod, sam­ti­digt som bukspott­kör­teln pro­du­ce­rar in­su­lin för att hjäl­pa krop­pen ta upp sock­ret och till­go­do­gö­ra sig ener­gin. Men vid di­a­be­tes typ 1 pro­du­ce­ras in­te nå­got in­su­lin och vid typ 2 pro­du­ce­ras för myc­ket men in­te till­räck­ligt. Of­ta be­ror di­a­be­tes typ 2 näm­li­gen på att du är över­vik­tig med ”stor kropp”. Då räc­ker in­su­li­net in­te till och då sti­ger blod­sock­ret, sä­ger Jo­an­na Ud­dén Hem­mings­son, över­läka­re vid Sankt Gö­rans sjuk­hus i Stock­holm.

Det kne­pi­ga är att du kan va­ra sjuk ut­an att ve­ta det, he­la 100 000 svens­kar an­tas i dag ha oupp­täckt di­a­be­tes typ 2. När du väl får di­a­gno­sen kan du hel­ler in­te ve­ta när du in­sjuk­na­de, vil­ket in­te alls är bra då ris­ken för följd­sjuk­do­mar ökar. Dess­utom kan sjuk­do­men be­käm­pas, men ba­ra det görs ti­digt. Och då är vik­ten av­gö­ran­de, me­nar Jo­an­na Ud­dén Hem­mings­son.

ÖVERVIKT ÄR EN RISKFAKTOR

För­de­len med att gå ner i vikt är att buk­fet­tet mins­kar. Att lag­ra fett i bu­ken med­för störst ris­ker vid övervikt sam­ti­digt som det för­säm­rar in­su­li­nets funk­tion. Övervikt är en av de störs­ta risk­fak­to­rer­na för att ut­veck­la di­a­be­tes typ 2, även om man är frisk i öv­rigt.

– Till viss del spe­lar ärft­lig­het in, men fram­förallt är livssti­len vik­tig. Det finns myc­ket du kan gö­ra för att mot­ver­ka el­ler i bäs­ta fall bli frisk från din di­a­be­tes, som till ex­em­pel att rö­ra på dig mer, slu­ta rö­ka, mins­ka på al­ko­ho­len, stres­sa mind­re samt gå ner någ­ra ki­lon. Det är en bil­lig liv­för­säk­ring då di­a­be­tes typ 2 är en av de van­li­gas­te or­sa­ker­na till hjär­tin­farkt.

Ju äld­re du blir, desto säm­re fun­ge­rar även bukspottskör­telns in­su­lin­pro­du­ce­ran­de cel­ler. Där­med ökar ris­ken för di­a­be­tes typ 2 hos al­la med åren och kal­las där­för ål­ders­di­a­be­tes. Huruvi­da man skul­le kun­na trä­na sig frisk är Ud­dén Hem­mings­son dock tvek­sam till.

– Det be­ror på hur länge man har va­rit sjuk och det är ibland svårt att ve­ta. Men fy­sisk ak­ti­vi­tet kan sän­ka blod­sock­ret, för­bätt­ra vär­de­na samt mins­ka be­ho­vet av di­a­be­tes­me­di­ci­ner. Har du di­a­be­tes typ 2 har du ett för­höjt blodsocker. Då är det bätt­re ju mer musk­ler du har, då de kon­su­me­rar soc­ker. En­bart trä­ning gör dock säl­lan att du går ner i vikt om du in­te änd­rar kost samt drar ner på rök­ning, al­ko­hol och stress ock­så.

BLI­VIT FRISK FRÅN DI­A­BE­TES TYP 2

En som fak­tiskt lyc­kats bli frisk från sin di­a­be­tes typ 2 ge­nom att för­änd­ra sin livsstil är Mi­cael Andre­as­son, 60, från Stock­holm. Han fick sin di­a­gnos för 15 år se­dan och tog tid­vis upp till fy­ra spru­tor om da­gen – en in­nan var­je mål­tid. Men i dag är han helt sprut­fri.

– Re­dan två vec­kor ef­ter att jag gått med i Vikt­klubb re­kom­men­de­ra­de lä­ka­ren mig att mins­ka do­sen in­su­lin. Jag ha­de gått ner i vikt.

När Mi­cael på­bör­ja­de sin vikt­re­sa väg­de han 106 ki­lo. Biff, pom­mes, be­ar­nai­se­sås och ham­bur­ga­re ha­de satt si­na spår. Han åt all­tid lunch ute och det var den störs­ta bo­ven. Det var Mi­caels dot­ter som fick ho­nom att gå med i Vikt­klubb.

– Hon ska­pa­de nyt­ti­ga re­cept ut­i­från de in­gre­di­en­ser jag gil­lar. Där­för tyck­te jag ald­rig att det var spe­ci­ellt job­bigt el­ler svårt. Och nu kan jag äta allt, men i mind­re mäng­der och har gått ner to­talt 22 ki­lo.

Två vec­kor ef­ter att jag gått med i Vikt­klubb re­kom­men­de­ra­de lä­ka­ren mig att mins­ka do­sen in­su­lin

Jo­an­na Ud­dén Hem­mings­son, över­läka­re vid Sankt Gö­rans sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.