Må bra med ba­sisk kost

Viktklubb - - Innehåll -

Mat kan de­las in i tre oli­ka grup­per ef­ter ph-vär­de: ba­sisk, ne­u­tral och sur. Ph-vär­det i vår kropp är na­tur­ligt ba­siskt, och när vi äter för myc­ket sur kost som kött, pas­ta, vitt bröd och me­je­ri­pro­duk­ter för­svå­ras mat­smält­ning­en och im­mun­för­sva­ret fun­ge­rar säm­re. Ba­sisk mat be­står främst av grön­sa­ker och rot­fruk­ter. De fles­ta fö­re­språ­ka­re av ba­sisk kost re­kom­men­de­rar att man äter 75 pro­cent ba­sisk mat och 25 pro­cent ne­u­tral el­ler sur mat.

BA­SISK MAT:

Grön­sa­ker.

Rot­fruk­ter. Ci­tron,li­me och gra­pe­frukt.

Bö­nor. Qui­noa, hirs och bo­ve­te.

Al­ger.

Roo­i­bos och ört­te.

Kryd­dor och ör­ter.

Frön.

Ko­kos­fett och oliv­ol­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.