Bli blodsockersmart

Va­re sig blod­soc­ker­top­par el­ler blod­soc­ker­fall är bra för häl­san. Men att hål­la en jämn ni­vå är in­te det lät­tas­te. – Vis­sa åker berg- och dal­ba­na, sä­ger Sa­ra Beg­ner, nä­rings­te­ra­peut och chef på Coop prov­kök. Här är hen­nes tips på hur du hål­ler blod­sock­ret

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: THINKSTOCK

För höga och för lå­ga blod­soc­ker­vär­den är obe­hag­li­ga. Men hos de fles­ta re­gle­rar krop­pen ni­vå­er­na så att de in­te blir far­li­ga. Och ut­ö­ver det finns många knep, me­nar Sa­ra Beg­ner.

– Över­lag kan man tän­ka att det som är fi­ber­rikt och tar läng­re tid att smäl­ta hål­ler blod­soc­ker­ni­vån up­pe läng­re. Jäm­för ex­em­pel­vis full­kornspas­ta och snabb­ma­ka­ro­ner. El­ler apel­si­ner och apel­sin­juice. Vil­ket av de sa­ker­na hål­ler dig mätt längst? Det förs­ta tug­gar du, det and­ra sä­ger ba­ra ”swisch” så är det slut.

DI­NA FÖR­UT­SÄTT­NING­AR

Själv kan Sa­ra näs­tan bör­ja grå­ta om hon blir allt­för hung­rig. Dot­tern är li­ka­dan. Det räc­ker att se hen­nes blick, me­dan so­nen skul­le kun­na nöja sig med ett mål om da­gen.

– Det värs­ta är att han in­te för­står oss and­ra, ha ha. Men just så är det. Me­dan vis­sa ba­ra be­hö­ver äta tre gång­er om da­gen, be­hö­ver and­ra äta sju. Det vik­ti­ga är att man lär kän­na sig själv och pla­ne­rar in­för si­na eg­na för­ut­sätt­ning­ar. För då blir li­vet så oer­hört myc­ket enkla­re.

Hur und­vi­ker man allt­för kraf­ti­ga top­par och da­lar?

– Att äta re­gel­bun­det och va­ra för­be­redd är a och o för al­la. Då mins­kar ris­ken för lust­styr­da si­tu­a­tio­ner när blod­soc­ker­ni­vån sva­jar till och du ham­nar i en sån svac­ka att du in­te kan ta

ra­tio­nel­la be­slut. För då kom­mer du gå för­bi de dam­mi­ga ka­kor­na i per­so­nal­kö­ket och tyc­ka att de just där och då känns som ett top­pen­be­slut. Så mitt råd är att pla­ne­ra di­na dip­par i för­väg. Ta med dig en frukt, ener­gi­bar el­ler li­te nöt­ter i väs­kan, sä­ger Sa­ra Beg­ner.

Fru­kost, mel­lan­mål, lunch, mel­lan­mål och mid­dag är en gans­ka van­lig mål­tids­ord­ning att föl­ja.

Många har dock svårt just för fru­kost, hur gör man då?

– Mitt tips är att för­be­re­da en smoot­hie-kan­na med avo­ka­do, hal­lon, kvarg och li­te Pro­vi­va på kväl­len. Då har du fru­kost på säng­en som du kan dric­ka med sug­rör näs­ta mor­gon. Det ger en bra start på da­gen och är i al­la fall värt att pro­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.