SÅ FÖRÄNDRAR DU DIN LIVSSTIL

Viktklubb - - Innehåll -

1 DET MENTALA

Ta re­da på ditt rik­ti­ga var­för. Var­för vill du för­änd­ra din livsstil? För att kun­na för­änd­ra nå­got i ditt liv be­hö­ver du ve­ta an­led­ning­en till var­för du vill gö­ra det.

2 VINSTEN

Om ditt var­för är så pass starkt att vinsten av det du får är stör­re än upp­off­ring­en så är det håll­bart. Om det är tvärtom, att upp­off­ring­en är stör­re än vinsten är det svårt att få det att hål­la i läng­den.

3 LÅNGSIKTIGHET

Jag tror på att tän­ka lång­sik­tigt och att in­te ha någ­ra total­för­bud. Vis­sa kan bli mo­ti­ve­ra­de av att kö­ra strik­ta­re i bör­jan för att se re­sul­tat, men se­dan pla­na ut för att få en håll­bar livsstil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.