Så le­ver du läng­re – här är ex­per­ter­nas bäs­ta råd:

Viktklubb - - Söndag -

Mins­ka på ka­lo­ri­er­na, stå upp när du ar­be­tar, snabb­fas­ta el­ler ät mind­re kött och soc­ker. Rå­den från värl­dens le­dan­de fors­ka­re skil­jer sig åt. Här har Hen­rik Ennart sam­man­ställt 10 av dem.

”Gör allt din mam­ma sa till dig. An­vänd hals­duk, ät upp grön­sa­ker­na, rök in­te, kör in­te bil fort.”

– Ja­mes Vau­pel, pro­fes­sor vid Max-planck-institutet i Ro­stock.

”På­ver­ka po­li­ti­ker så att de an­slår peng­ar till forsk­ning kring själ­va åld­ran­det så att al­la sjuk­do­mar skjuts upp sam­ti­digt.”

– Aubrey de Grey, ge­ron­to­log, stif­tel­sen SENS, Ka­li­for­ni­en.

”Kort­va­rig fas­ta och mo­tion.”

–Mark Matt­son, chef för la­bo­ra­to­ri­et för neu­ro­ve­ten­skap vid Na­tio­nal In­sti­tu­te of Age­ing, Bal­ti­mo­re.

”Ät mind­re kött. Be­grän­sa kraf­tigt ka­lo­ri­in­ta­get, ät bra nä­ringstät mat och mo­tio­ne­ra.”

– Lui­gi Fon­ta­na, pro­fes­sor, Uni­ver­si­tà di Sa­ler­no, Ita­li­en, och Boston Uni­ver­si­ty, St St Lou­is, USA.

”Ät dig ba­ra 80 pro­cent mätt.”

– Craig Will­cox, pro­fes­sor vid Oki­na­wa In­ter­na­tio­nal Uni­ver­si­ty.”

”Äld­re: Ät häl­so­sam mat, trä­na, håll vik­ten, håll dig so­ci­alt en­ga­ge­rad. Yng­re: Häng med i forsk­ning­en. De som snabbt tar till sig av al­la de nya kun­ska­per som kom­mer in­om de när­mas­te åren har sto­ra möj­lig­he­ter att för­länga li­vet med fem till tio år el­ler mer.”

– Da­vid Gems, chef vid In­sti­tu­te of He­alt­hy Age­ing vid Uni­ver­si­ty Col­lege, Lon­don.

”Skip­pa sock­ret.”

– Cynt­hia Kenyon, gen­fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, San Fran­ci­sco.

”Läm­na blod. För män och äld­re kvin­nor kan järn­hal­ten (proox­i­dant som trig­gar fria sy­re­ra­di­ka­ler) hål­las ne­re som för men­stru­e­ran­de kvin­nor. An­vänd tand­tråd för att däm­pa in­flam­ma­tions­tryc­ket i krop­pen”

– Thomas Perls, New Eng­land Cen­te­na­ri­an Study, Boston Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter.

”Gå till dok­torn. Re­dan idag kan myc­ket åt­gär­das om du in­te sö­ker hjälp för sent.”

– Ste­ven Austad, pro­fes­sor, Uni­ver­si­ty of Tex­as, San An­to­nio.

”Välj rätt för­äld­rar. En sund livsstil kan hjäl­pa dig för­bi 80 men ald­rig över 100. Snart kan ef­fek­ten av goda ge­ner ko­pie­ras av för­yng­ring­spil­ler.”

– Nir Bar­zi­lai, pro­fes­sor i me­di­cin och ge­ne­tik vid Al­bert Eins­te­in Col­lege of Me­di­ci­ne, New York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.