”Jag har bli­vit be­ro­en­de av att svet­tas”

Viktklubb - - Innehåll - So­fia Yoo re­dak­tör, Vikt­klubb

Ska jag va­ra är­lig så har jag all­tid ha­tat svett. Oav­sett om det har va­rit min egen el­ler gran­nens på tun­nel­ba­nan. Och att då fri­vil­ligt fram­kal­la så­da­na si­tu­a­tio­ner har för mig va­rit full­stän­digt obe­grip­ligt. Tills för un­ge­fär fy­ra år se­dan när jag bör­ja­de på Vikt­klubb. Då kom jag näm­li­gen i kon­takt med en helt ny rö­rel­se, där svet­ten blev ett be­vis på en bra kamp och en be­lö­ning från min kropp till mig själv. Till­sam­mans har jag, mi­na kol­le­gor, vå­ra trä­nings­ex­per­ter och vå­ra fan­tas­tis­ka med­lem­mar kri­gat på så många gång­er med hjär­tat ban­ka­des i brös­tet, an­dan i hal­sen – och svet­ten lac­kan­des. Och det är ren och skär eu­fo­ri.

Det gäl­ler ba­ra att kom­ma igång.

I dag är jag helt be­ro­en­de av att svet­tas och blir rast­lös om jag in­te får min dos åt­minsto­ne ett par gång­er i vec­kan. Sam­ti­digt har min tid på Vikt­klubb lärt mig att jag in­te mås­te svet­tas fle­ra de­ci­li­ter för att trä­ning­en ska va­ra värd att gö­ras. Det kan räc­ka med 15 mi­nu­ters rö­rel­se per dag för att min kropp ska tac­ka mig.

Mer om det och hur du ska­par en bra ba­lans mel­lan så­väl kost och mo­tion hop­pas jag kun­na de­la med mig till dig i det här ma­ga­si­net.

Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.