Ät dig lyck­lig

Den se­nas­te ti­dens forsk­nings­rap­por­ter pe­kar al­la åt sam­ma håll – det men­ta­la väl­må­en­det kan spå­ras till kö­ket i hög­re grad än vi tror. – Det pos­ti­va är att vi kan gö­ra någon­ting åt det, sä­ger Henrik Ennart, ve­ten­skaps­jour­na­list på Svens­ka dag­bla­det.

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Fo­to: GETTY IMAGES

År 2017 klas­sa­des de­pres­sion som den näst störs­ta glo­ba­la or­sa­ken till funk­tions­ned­sätt­ning, en­ligt Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­i­to­nen WHO. Sam­ma år del­tog Svens­ka dag­bla­dets ve­ten­skaps­jour­na­list Henrik Ennart i värl­dens förs­ta in­ter­na­tio­nel­la kon­fe­rens in­rik­tad på hur psy­ket på­ver­kas av just mat. Och de slut­sat­ser som rap­por­te­ra­des pe­ka­de åt sam­ma håll:

– Det men­ta­la väl­må­en­det kan spå­ras till kö­ket i hög­re grad än vi tror. Det po­si­ti­va är att vi kan gö­ra någon­ting åt det. Det som har vi­sat sig va­ra mest ef­fek­tivt är att äta så va­ri­e­rat som möj­ligt och bäst är mat med myc­ket fib­rer, sma­ker och fär­ger. Lyck­ligt­vis är så­dan mat ock­så väl­digt god att äta. Dess­utom blir man glad ba­ra av det!

GLO­BA­LA EPEDEMIER

I boken ”Hap­py food – Om hur mat och lyc­ka häng­er ihop”,” (Book­mark för­lag, Stock­holm 2017) be­skri­ver Henrik Ennart och stjärnkoc­ken Niklas Ek­stedt sam­ban­det när­ma­re:

Sam­ma soc­kerstin­na in­du­stri­mat som or­sa­kat glo­ba­la epi­de­mi­er av fet­ma och di­a­be­tes och fått glu­te­nin­to­le­rans och mag- och tarm­s­juk­do­mar att skju­ta i ta­ket, bi­drar en­ligt allt­mer so­lid forsk­ning till vå­gen av psy­kisk ohäl­sa. Sam­ti­digt blir det allt tyd­li­ga­re hur den mat ser ut som kan stäl­la allt till rät­ta.

SEROTONIN BIL­DAS I TARMEN

Förr trod­de fors­kar­na att hjär­nan var fri­kopp­lad ifrån den öv­ri­ga krop­pen. I dag vet man att det på­går en liv­lig kom­mu­ni­ka­tion mel­lan tarmen och hjär­nan i ett kom­pli­ce­rat sy­stem av ner­ver som rör bå­de im­mun­för­sva­ret och det hor­mo­nel­la sy­s­te­met. Det bru­kar be­näm­nas som gut-brain-ax­is vil­ket be­ty­der hjärn-tarm-ax­eln, för­kla­rar Henrik Ennart.

– Bak­te­ri­er­na i tarmen bry­ter näm­li­gen ner ma­ten och till­ver­kar bio­ak­ti­va äm­nen som vå­ra krop­par be­hö­ver, såsom sig­naläm­nen och hor­mo­ner, som hjär­nan se­dan an­vän­der. Till ex­em­pel bil­das en stor del av lyc­ko­hor­mo­net serotonin i tarmen, främst för att re­gle­ra tarm­rö­rel­ser­na men ock­så för att se­dan spri­da sig upp mot hjär­nan.

KRONISK INFLAMMATION I KROP­PEN

Det är allt­så ing­en slump att de som li­der av glu­te­nin­to­le­rans, IBS (Ir­ra­tab­le bowl syndro­me) och kro­nis­ka tarm­s­juk­do­mar ock­så drab­bas av psy­kisk ohäl­sa. Få sjuk­do­mar upp­trä­der dess­utom själ­va, me­nar Henrik Ennart.

– I dag vet vi att 70 pro­cent av vårt im­mun­för­svar sit­ter i tar­mar­na. Så många av de sjuk­do­mar som är van­li­ga i dag är kopp­la­de till ett för­säm­rat im­mun­för­svar och en kronisk inflammation i krop­pen. Det som ham­nar där – det vill sä­ga ma­ten – på­ver­kar allt­så i högs­ta grad det all­män­na häl­so­till­stån­det.

Så, be­ty­der det här att man teo-

70 pro­cent av vårt im­mun­för­svar sit­ter i tar­mar­na

re­tiskt sätt kan ”äta sig de­pri­me­rad” el­ler om­vänt ”äta sig frisk från de­pres­sion”? En­ligt Henrik Ennart är sva­ret till viss del ja:

– I jäm­fö­rel­se med vå­ra för­fä­ders tarm­flo­ra har man upp­täckt att vår tarm­flo­ra är utrot­nings­ho­tad, i be­ty­del­sen att vi har en mind­re artri­ke­dom och på många sätt ned­sat­ta eko­sy­stem i vå­ra tar­mar. Det har lett till ett ned­satt im­mun­för­svar och en ökad käns­lig­het för många sjuk­do­mar, så­väl fy­sis­ka som psy­kis­ka. Sam­ti­digt ökar oba­lan­sen i tarmen av skräp­mat, men ock­så fak­to­rer som stress och sömn­brist – nå­got som i sig är kopp­lat till psy­kisk ohäl­sa. IBS kan till ex­em­pel of­ta upp­stå ef­ter akut mag­sju­ka och se­dan kom­bi­ne­ras med psy­kisk ohäl­sa. Är då tarm­flo­ran rub­bad kan det räc­ka med någ­ra få mag­sjuke­bak­te­ri­er för att vi ska in­sjuk­na, me­dan en sund tarm­flo­ra kan stå emot tu­sen­tals.

FORSK­NING­EN EX­PLO­DE­RAT

När det gäl­ler huruvi­da man skul­le kun­na äta sig lyck­lig el­ler ej så finns det forsk­ning som ty­der på att be­hand­ling med bra mat tycks kun­na hjäl­pa en viss mi­no­ri­tet. Men för att helt för­stå sam­ban­den, vil­ka pa­ti­en­ter som är mest mot­tag­li­ga samt hur man på bäs­ta sätt får des­sa att föl­ja si­na kostråd be­hövs mer forsk­ning, an­ser Henrik Ennart.

– För tio år se­dan kos­ta­de det en mil­jard att scan­na av sin tarm­flo­ra. Nu kos­tar det en tu­sen­lapp. Or­sa­ken är att det helt en­kelt finns tek­nik som möj­lig­gör kart­lägg­ning av bak­te­ri­er­nas ge­ner nu. Så forsk­ning­en form­li­gen ex­plo­de­rar och två tred­je­de­lar av al­la stu­di­er är pub­li­ce­ra­de de se­nas­te tre åren.

Så, hur ska man då äta för att hål­la bå­de kropp och knopp glada?

En­ligt Henrik Ennart vi­sar många stu­di­er att män­ni­skor som äter va­ri­e­rat lö­per mind­re risk att drab­bas av de­pres­sion. Me­del­havs­kos­ten som in­ne­hål­ler myc­ket grön­sa­ker, ljust kött och är rik på en­kel- och flero­mät­ta­de fet­ter samt an­tiox­i­dan­ter är ett gott ex­em­pel.

– Det finns ock­så mind­re stu­di­er där per­so­ner med svår de­pres­sion har be­hand­lats med ”bra” mat och i de har drygt en tred­je­del mått klart bätt­re. Störst ver­kar ef­fek­ten ha va­rit på de som ock­så har li­dit av kronisk inflammation. Det är un­ge­fär som med van­li­ga lä­ke­me­del: al­la blir in­te hjälp­ta, men det sak­nas bi­verk­ning­ar. Men det be­hövs för­stås bå­de fler och stör­re stu­di­er.

” Per­so­ner med svår de­pres­sion har be­hand­lats med ”bra” mat

VA­RI­E­RA FIBERINNEHÅLLET

Så, vil­ka är de ab­so­lut bäs­ta rå va­ror­na för att hål­la ma­gen glad? Henrik Ennart lyf­ter ogär­na fram någ­ra spe­ci­fi­ka ”su­per-rå­va­ror”. Dess­utom be­hö­ver man sna­ra­re äta upp­åt 30 el­ler fler var­je vec­ka.

– Ett tips är att för­sö­ka va­ri­e­ra fiberinnehållet så myc­ket som möj­ligt. Det finns mäng­der av oli­ka fib­rer ut­sprid­da i van­li­ga rå­va­ror. Men det kan va­ra bra att få i sig nå­gon balj­växt, nå­gon sorts lök, li­te blad­grön­sa­ker, full­korn – och då helst korn, råg el­ler hav­re – samt nå­gon kors­blom­mig växt som broc­co­li el­ler grönkål var­je dag. Top­pa det med frön, nöt­ter, frukt och li­te bär. Tänk fär­ger och myc­ket kryd­dor. Och an­vänd gär­na oliv­ol­ja.

I dag vet vi att ma­ten på­ver­kar det all­män­na häl­so­till­stån­det.

Fo­to: DA­VID LOFTUS

Henrik Ennart.

Män­ni­skor som äter va­ri­e­rat lö­per mind­re risk att drab­bas av de­pres­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.