Kom igång med trä­ning­en igen

Viktklubb - - Innehåll - Text: LEILA SÖDERHOLM Fo­to: MOA SÖDERHOLM

Att krop­pen är li­te svår­star­tad ef­ter se­mestern vet vi se­dan ti­di­ga­re år. Men fak­tum är att du in­te nöd­vän­digt­vis mås­te ”kick­star­ta”. Pro­va Leila Sö­der­holms bu­sen­k­la ko­mi­gång-pass – helt ef­ter egen takt och för­må­ga. – En star­ka­re kropp kla­rar bätt­re av var­da­gens ut­ma­ning­ar, sä­ger hon.

Hop­pas du har haft en här­lig som­mar med myc­ket vi­la, här­ligt um­gänge, god mat och mas­sor av rö­rel­se. Så här ef­ter se­mestern har man många här­li­ga stun­der att se till­ba­ka på med gläd­je. Och när and­ra års­ti­der står in­för dör­ren så gäl­ler det att pla­ne­ra fram­åt och bo­ka in nya ro­li­ga sa­ker, här­li­ga mid­da­gar med vän­ner, te­a­ter­be­sök och nya trä­nings­for­mer. Det hjäl­per helt en­kelt att blic­ka fram­åt och pla­ne­ra in sa­ker att läng­ta till.

En star­ka­re kropp kla­rar dess­utom bätt­re av var­da­gens ut­ma­ning­ar, även om det ibland kan va­ra svårt att hit­ta ti­den och mo­ti­va­tio­nen att ge sig iväg till gym­met. Men just då kan hem­ma­trä­ning va­ra ett ut­märkt al­ter­na­tiv. Du kan trä­na bå­de ut­om­hus och in­om­hus med li­te bra mu­sik. Med ett par enk­la öv­ning­ar ut­an red­skap kom­mer du väl­digt långt. He­la fa­mil­jen kan dess­utom va­ra med och rö­ra på sig, så bjud all­tid in di­na barn att va­ra med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.