Så kla­rar du mi­len på 10 vec­kor

Viktklubb - - Innehåll - Text: LEILA SÖDERHOLM Fo­to: MAGNUS LI­AM KARLS­SON, GETTY IMAGES

Många dröm­mer om att en dag or­ka springa en hel mil.

Men hur bär man sig åt om man in­te har nå­gon er­fa­ren­het av löp­ning?

– Med mitt pro­gram fix­ar du det ga­lant. Vi bör­jar helt en­kelt lugnt och fint, och trap­par upp ef­ter­hand, sä­ger Leila Söderholm, trä­nings­ex­pert på Vikt­klubb.

Oav­sett om ditt mål är att kom­ma igång och springa för förs­ta gång­en, avan­ce­ra till en ny ni­vå el­ler trä­na upp dig in­för ett kom­man­de lopp, bör du trä­na. In­te ba­ra för att få en här­lig upp­le­vel­se, ut­an ock­så för att kla­ra dig ige­nom di­na löp­tu­rer helt ut­an ska­van­ker.

Mitt tips är att bör­ja lugnt och var­va po­wer­wal­king med någ­ra mi­nu­ters jog­ging – fram­förallt om du in­te har sprung­it ti­di­ga­re.

UT­GÅ EF­TER EGEN FÖR­MÅ­GA

Och om det är just att springa mi­len som är ditt mål bör du tän­ka dig ett trä­nings­upp­lägg på mel­lan 10 till 15 vec­kor. Du föl­jer ba­ra pro­gram­met vec­ka för vec­ka, helt ef­ter egen för­må­ga.

Leila Söderholm, trä­nings­ex­pert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.