Ska­pa ba­lans i li­vet

De allra fles­ta vet att re­gel­bun­den trä­ning och bra mat är A och O för att må bra. Att ve­ta hur man ska trä­na och vad man ska äta är dä­re­mot in­te li­ka själv­klart. Här bju­der häl­so­ut­veck­la­ren Mår­ten Ny­lén på ett en­kelt kom igång-pro­gram med ett par smarta

Viktklubb - - Innehåll - Text: SO­FIA YOO Mår­ten Ny­lén.

För att or­ka mö­ta al­la de ut­ma­ning­ar du ställs in­för var­je dag på bäs­ta möj­li­ga sätt med så myc­ket ener­gi som möj­ligt be­hö­ver du ska­pa ba­lans i din till­va­ro. Det är minst li­ka vik­tigt om du har som mål att gå ner i vikt el­ler ba­ra vill öka ditt all­män­na väl­be­fin­nan­de.

– Al­la är vi oli­ka med oli­ka för­ut­sätt­ning­ar som styrs av ge­ne­tik, ål­der, kön och livs­si­tu­a­tio­ner. Där­för mås­te man ut­gå ifrån sig själv och iden­ti­fi­e­ra de sva­gas­te fak­to­rer­na som man be­hö­ver job­ba li­te mer med, sä­ger Mår­ten Ny­lén.

AL­LA BEN MÅS­TE FUNKA

Mår­ten har en egen te­o­ri som han bru­kar kal­la för ”ba­lans­bor­det”, där han be­skri­ver ett runt bord med fy­ra ben. Ett ben re­pre­sen­te­rar kos­ten, ett mo­tio­nen, ett stress­ni­vån och ett söm­nen och åter­hämt­ning­en.

– För att må bra be­hö­ver du se över al­la fy­ra ben. Kanske kla­rar du att ett ben går sön­der, men får du pro­blem med två el­ler fler ra­sar till­slut he­la bor­det. Of­ta häng­er näm­li­gen pro­ble­men ihop, äter du då­ligt or­kar du kanske in­te rö­ra på dig till­räck­ligt. Och or­kar du in­te rö­ra på dig kanske du ock­så so­ver li­te säm­re. Ser du dä­re­mot över din kost kom­mer du få mer ener­gi till din trä­ning. Och mo­tio­ne­rar du re­gel­bun­det, ja då kom­mer du ock­så att so­va bätt­re.

STÄRK UPP DET SOM ÄR SVAGAST

Mår­tens råd är där­för att först och främst bör­ja med att se över vil­ket el­ler vil­ka av des­sa ben som för till­fäl­let är svagast och som du skul­le kun­na stär­ka upp. Kanske vet du med dig att du skul­le kun­na äta li­te nyt­ti­ga­re? Kanske be­hö­ver du rö­ra på dig li­te mer till var­dags? Det kan ock­så be­ty­da att du job­bar li­te mind­re över­tid el­ler för­sö­ker so­va li­te bätt­re var­je natt.

– Ef­ter­hand som du stär­ker upp de ben som är li­te sva­ga­re kom­mer du mär­ka att he­la bor­det står sta­di­ga­re och du kom­mer må bätt­re och bätt­re, så­väl fy­siskt som psy­kiskt.

Al­la är vi oli­ka med oli­ka för­ut­sätt­ning­ar

Fo­to: GETTY IMAGES, MI­KAEL GUSTAVSEN

Fo­to: EM­MA MATTS­SON

För att hit­ta ba­lans mås­te al­la ben i det Mår­ten kal­lar ”ba­lans­bor­det” va­ra li­ka star­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.