Ef­fek­tivt för he­la krop­pen

Viktklubb - - Innehåll - Kram Leila

Det här är ett la­gom an­sträng­an­de trä­nings­pass som går ige­nom he­la krop­pen. Det gör det per­fekt för att kom­ma igång igen ef­ter se­mestern.

Tre pass på ba­ra 15 mi­nu­ter var­de­ra i vec­kan, det gör un­der­verk.

Den sto­ra för­de­len med att styr­ke­trä­na utanför gym­met är att det är enkla­re att få in trä­ning­en i var­da­gen. För många kan det kän­nas mo­tigt att ge sig iväg till gym­met. Kanske har du in­te en och en halv tim­me att läg­ga och då strun­tar i det. Med hem­ma­trä­ning kom­mer du dock un­dan med så li­te som 15 mi­nu­ter – och har än­då gjort en bra in­sats. Även 10 mi­nu­ter är bätt­re än ingen­ting.

Ta i or­dent­ligt och fo­ku­se­ra på hur skönt det kom­mer att kän­nas ef­teråt.

Tac­ka din kropp för att den är så bra ge­nom att klap­pa om dig själv. Gör du det spa­rar din hjär­na den käns­lan som ett li­tet bok­mär­ke, så att det blir lät­ta­re och lät­ta­re för var­je gång du ska ta dig över den där trös­keln och trä­na.

Lev ditt liv fullt ut och lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.