Det här är ut­ma­ning­en

Viktklubb - - Söndag -

”Kom i form på 90 da­gar med Mår­ten Ny­lén och Vikt­klubb” är en ut­ma­ning som an­ord­nas var­je år. Al­la med­lem­mar kan föl­ja pro­gram­met och få trä­ningstips och kostråd var­je vec­ka. Parallellt väljs även två del­ta­ga­re ut som får per­son­lig coaching samt in­ter­vju­as och läg­ger ut vi­de­o­dag­böc­ker var­je vec­ka. Utö­ver det hand­ploc­kas ett par del­ta­ga­re som med visst stöd föl­jer pro­gram­met själ­va, sam­ti­digt som de får rap­por­te­ra si­na re­sul­tat. Här är årets tre hem­ma­del­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.