Jo­se­fi­nes bäs­ta tips!

Viktklubb - - Söndag -

1

Ös på med grön­sa­ker och vå­ga tilla­ga dem. Att all­tid ser­ve­ra en sal­lad med grön­sal­lad, to­mat, gur­ka och majs är var­ken spe­ci­ellt spän­nan­de el­ler mät­tan­de.

2

Tänk på att grön­sa­ker sma­kar väl­digt oli­ka be­ro­en­de på tillag­nings­me­tod. Kokt broc­co­li är till ex­em­pel en helt an­nan sak än rå­stekt med go­da kryd­dor.

3

Välj full­korns­pro­duk­ter fö­re vi­ta pro­duk­ter. De ger bå­de mer nä­ring och mätt­nad. Rå­ris i stäl­let för vitt ris, grovt råg­bröd fö­re vitt bröd, bön­pas­ta el­ler full­kornspas­ta i stäl­let för van­lig vit pas­ta, osv.

4

Välj så re­na pro­te­inkäl­lor som möj­ligt, som till ex­em­pel rent kött och fisk, som in­te är pro­ces­sat el­ler ut­blan­dat med nå­got. Und­vik även char­ku­te­ri­va­ror som of­ta in­ne­hål­ler mät­tat fett och salt.

5

Fe­ta så­ser är en rik­tig ka­lo­ri­fäl­la. Tes­ta i stäl­let att gö­ra sås av yog­hurt och färs­ka kryd­dor. El­ler var­för in­te hem­gjord kikärts­rö­ra?

6

Drick vat­ten till ma­ten. Smak­sätt med ci­tron, li­me, gur­ka, ing­e­fä­ra, ski­vor av frukt el­ler bär, det ger mer smak än man kan tro. 7

När du ko­kar rå­ris, lägg i till ex­em­pel be­l­u­gi­al­in­ser och låt dem ko­ka med, det ger bå­de tugg­mot­stånd, god smak och li­te mer pro­te­in.

8

Spa­ra al­la res­ter och frys in i små bur­kar el­ler på­sar. De är bra att ha de da­gar du in­te har pla­ne­rat nå­gon mat. Hem­la­gad lunch­buffé en helt van­lig ons­dag är ju in­te helt fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.