Tänk så här kring lätt­pro­duk­ter

Viktklubb - - Söndag -

4 Fun­de­ra på om pro­duk­ten är nyt­tig i sig – in­ne­hål­ler den nå­gon nä­ring el­ler ej? Om in­te, är den verk­li­gen värd att äta el­ler dric­ka?

4 Överskat­ta in­te soc­ker­fria pro­duk­ter – tänk in­te att soc­ker­fritt är det­sam­ma som ka­lori­fritt el­ler häl­so­samt. Läsk är till ex­em­pel ald­rig nyt­tigt oav­sett vad den är sö­tad med.

4 Över­kom­pen­se­ra in­te – ät in­te mer än du skul­le ha gjort an­nars ba­ra för att du tän­ker att “du har råd”. För då kan du li­ka gär­na väl­ja ori­gi­nal­pro­duk­ten i stäl­let.

4 Läs in­ne­hålls­för­teck­ning­en – låt dig in­te lu­ras av pro­duk­tens de­sign och smarta mark­nads­fö­ring. Ta re­da på fak­ta i stäl­let och grans­ka in­ne­hålls­för­teck­ning­en or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.