Lei­las bäs­ta tips till par som vill gå ner i vikt

Viktklubb - - Söndag -

1

Bör­ja med att fråga er själ­va var­för ni egent­li­gen vill gö­ra det här och skriv ner det. Då kan ni gå till­ba­ka till era ”var­för” var­je gång det känns tungt.

2

Vi­su­a­li­se­ra må­let och fråga er hur det kom­mer att kän­nas när det är upp­nått. Hur kom­mer ni att se ut, hur kom­mer krop­pen att kän­nas och hur glada kom­mer ni att va­ra? Sätt även det på pränt. 3

Lägg se­dan upp ett 30 da­gar långt sche­ma att föl­ja, som täc­ker bå­de kos­ten och trä­ning­en. Det är näm­li­gen lät­ta­re för hjär­nan att föl­ja li­te kor­ta­re mål.

4

När de förs­ta 30 da­gar­na har gått gör ni en ut­vär­de­ring. Vad har fun­ge­rat bra och då­ligt? Vad kan ni gö­ra bätt­re och hur kan ni väx­la upp? Ju­ste­ra det som be­hövs och gör ett nytt 30-da­gars­sche­ma. Fort­sätt så he­la vä­gen in i mål.

5

Och vik­ti­gast av allt: Stöt­ta varand­ra, be­rät­ta för om­giv­ning­en vad ni gör och vå­ga be om hjälp. Be till ex­em­pel go­da vän­ner att kom­ma över och pro­me­ne­ra med er el­ler bo­ka in my­si­ga trä­nings­dej­ter och ut­för er trä­ning ihop med and­ra.

Fo­to: LE MONDE DE LEO

Leila Söderholm har stor er­fa­ren­het av att hjäl­pa män­ni­skor till bätt­re hälsa och var en av ex­per­ter­na som hjälp­te Emelie och Jim­my i de­ras vikt­re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.