Så här räk­nar du ut ditt BMI

Viktklubb - - Söndag -

1. Bör­ja med att väga och mä­ta dig.

2. Mul­ti­pli­ce­ra se­dan din längd i me­ter med din längd i me­ter.

3. Di­vi­de­ra din vikt med det tal du får ut. Ex­em­pel: 80 kg / 1,70 m x 1,70 m = BMI 24,2

BMI UN­DER 18,5: Un­der­vikt

Du kan be­hö­va gå upp i vikt för att må bätt­re. Någ­ra ki­los vik­tök­ning kan gö­ra att du kän­ner dig pig­ga­re och or­kar mer.

BMI 18,5–24,9 Nor­mal­vikt

Du lig­ger på en vikt som är bra för dig. Mät även mid­je­måt­tet för att se att du in­te har för­höjd risk för sjuk­do­mar. Den sjuk­doms­ris­ken är dock även be­ro­en­de av livs­stil och arvsan­lag.

BMI 25–29,9 Över­vikt

Din vikt är li­te för hög re­la­te­rad mot din längd och kan in­ne­bä­ra en nå­got ökad risk för sjuk­do­mar. Ris­ken för sjuk­do­mar är dock be­ro­en­de av livs­stil och arvsan­lag.

BMI 29,9 EL­LER MER Fet­ma

Du har fet­ma de­fi­ni­tions­mäs­sigt men det är väl­digt in­di­vi­du­ellt om du be­hö­ver gå ner i vikt för att und­vi­ka sjuk­do­mar som för­höj­da blod­fet­ter, di­a­be­tes typ 2 och hjärt-kärl­sjuk­do­mar el­ler om du kan va­ra fullt frisk trots fet­ma. Åter­i­gen be­ty­der livssti­len och arvsan­la­gen mest för att av­gö­ra din risk för sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.