Lä­ka­rens bäs­ta tips för att gå ner i vikt

Viktklubb - - Söndag -

Många stir­rar sig lätt blin­da på si­na ki­lon, går ner snabbt i vikt och or­kar se­dan in­te bi­be­hål­la vikt­ned­gång­en. Det kan till och med hän­da att man går upp mer än man gått ner. Så för många hand­lar det sna­ra­re om att in­te gå upp i vikt och job­ba med en häl­so­sam­ma­re livs­stil.

När man går ner i vikt, bör med and­ra ord, själ­va hälso­må­len va­ra vik­ti­ga­re än ki­lo­na, det vik­ti­gas­te är att hit­ta en häl­so­sam och håll­bar livs­stil, me­nar Jo­an­na Ud­dén Hem­mings­son.

– Att se över si­na livsstilsva­nor som rör sömn, al­ko­hol, to­baks­bruk och in­te minst stress­ni­vå­er kan va­ra li­ka vik­tigt som för­änd­ring­ar av mat och mo­tion. Och vik­ti­gast av allt: tänk att må­let med livsstils­för­änd­ring­ar­na är för­bätt­rad hälsa i stäl­let för minsk­ning av an­tal ki­lo, sä­ger Jo­an­na Ud­dén Hem­mings­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.