Ex­pe­di­tio­nens re­sa

Följ de oräd­da ut­fors­kar­nas re­sa ge­nom ame­ri­kans­ka Västern.

Vilda västern - - UPPTÄCKTEN AV VÄSTERN -

01. Camp Wood

14 maj 1804

Ef­ter att Lewis fär­dats ner­ströms från Pitts­burgh och mött Clark i Lou­is­vil­le bör­jar för­be­re­del­ser­na. Pro­vi­ant in­för­skaf­fas, del­ta­ga­re ut­bil­das och al­la får ve­ta hur vik­tig ex­pe­di­tio­nen är. Disci­pli­nen be­hö­ver skär­pas in­nan de kan ge sig iväg.

02. La­ko­ta­sioux­er­na

25 sep­tem­ber 1804

Ef­ter fle­ra fred­li­ga mö­ten med oli­ka ur­be­folk­ning­ar får ex­pe­di­tio­nen Corps of Disco­ve­ry er­fa­ra att la­ko­ta­sioux­er­na in­te är li­ka vän­li­ga. Kon­fron­ta­tio­nen sker vid flo­den nä­ra vad som idag är Pi­er­re i South Da­ko­ta. Om in­te si­oux­höv­dning­en ha­de in­gri­pit ha­de ex­pe­di­tio­nen kun­nat slu­ta här och ing­en ha­de över­levt.

03. Fort Man­dan

ok­to­ber 1804– april 1805

Ut­fors­kar­na når fram till Man­dan- Hi­dat­sa- bo­sätt­ning­ar­na och för­be­re­der sitt vin­ter­läger som de kal­lar för Fort Man­dan. Lewis och Clark ord­nar så att många av de­ras in­sam­la­de fynd och dag­böc­ker forslas till St Lou­is. Saca­gawea an­slu­ter sig till ex­pe­di­tio­nen.

04. Den okän­da flod­för­gre­ning­en

1 ju­ni 1805

Ex­pe­di­tio­nen ställs in­för ett av­gö­ran­de be­slut när de ham­nar vid en oför­vän­tad flod­för­gre­ning i Mis­sou­ri­flo­den. Det är ett spel med höga odds att kun­na väl­ja rätt väg. När de når fram till vat­ten­fal­len Gre­at Falls vet de att de gjort rätt val.

05. Gre­at Falls

13 ju­ni 1805

De ha­de hört ta­las om ett stort vat­ten­fall, men mö­tet med Gre­at Falls fem mäk­ti­ga kas­ka­der fick Lewis och Clark att tän­ka om. De var tvung­na att fär­das på land här­i­från. Det skul­le bli en lång och svår vand­ring med myc­ket pack­ning i svår ter­räng.

06. Th­ree Forks

22 ju­li 1805

De tre flod­för­gre­ning­ar­na, flodar­mar­na Th­ree Forks i Mis­sou­ri­flo­den, fanns in­te på kar­tan när ex­pe­di­tio­nen kom hit. Det är i slu­tet av ju­li och de vet att om de väl­jer fel flodarm kom­mer det att bli omöj­ligt att ta sig över ber­gen.

07. Mö­tet med shos­ho­ne­stam­men

17 au­gusti 1805

Saca­gawea åter­före­nas med sitt folk när de änt­li­gen lyc­kas fin­na shos­ho­ne- stam­men. Lewis och Clark be­hö­ver hen­ne för att kun­na för­hand­la om att kö­pa häs­tar och de kan in­te tro sin tur när det vi­sar sig att höv­ding­en är Saca­gaweas bror.

08. Bit­ter­root Mountains

11– 23 sep­tem­ber 1805

Till­sam­mans med en väg­vi­sa­re från shos­ho­ne- stam­men ger sig ex­pe­di­tio­nen av upp i ber­gen. De är då­ligt för­be­red­da för den långa vand­ring­en ge­nom Klip­pi­ga ber­gen och är med om väder och svält.

09. Nez Per­ce

23 sep­tem­ber– 7 ok­to­ber 1805

Till slut hit­tar de en fram­kom­lig väg ge­nom ber­gen och når fram till nez per­cé- fol­ket som tar hand om de sväl­tan­de och lugg­slit­na män­nen. De får hjälp med att för­be­re­da sista etap­pen av sin re­sa med nya ka­no­ter.

10. Fort Clatsop

24 no­vem­ber 1805– 23 mars 1806

Ef­ter falskt alarm näs­tan två vec­kor ti­di­ga­re, når Corps of Disco­ve­ry änt­li­gen fram till Stil­la ha­vet. De rös­tar om var de ska byg­ga sitt vin­ter­läger och dröm­mer om att åter­vän­da hem me­dan Lewis ut­ar­be­tar en ny och upp­da­te­rad kar­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.