The Re­ve­nant i verk­lig­he­ten

Vilda västern - - PÄLSHANDELN I KLIPPIGA BERGEN -

Hugh Glass var en pälsjä­ga­re som re­kry­te­ra­des år 1823 av ge­ne­ral Ashley. Un­der sin förs­ta ex­pe­di­tion blev han at­tac­ke­rad av en grizzly­björn och så il­la ska­dad att hans kam­ra­ter trod­de att han skul­le dö. Två män stan­na­de kvar för att skö­ta om ho­nom och be­gra­va ho­nom, men de häv­da­de att de ha­de bli­vit över­fall­na av ari­ka­ra-kri­ga­re och tving­ats fly. Glass kröp och slä­pa­de sig ge­nom vild­mar­ken i 32 mil fram till Fort Kio­wa, ut­an va­pen el­ler pro­vi­ant, en färd som tog sex vec­kor. Histo­ri­en gjor­de snabbt Glass till en le­van­de le­gend och han har fi­gu­re­rat i fle­ra fil­mer, bland an­nat i The Re­ve­nant, där han spe­las av Le­o­nar­do DiCaprio. Den­na film från år 2015 är emel­ler­tid helt fik­tiv, och san­ning­en om vad som hän­de är svår att spå­ra. Den förs­ta tryck­ta re­do­gö­rel­sen för Glass mi­ra­ku­lö­sa rädd­ning kom år 1825 och var en lit­te­rär be­rät­tel­se i en tid­ning i Phi­la­del­p­hia. Se­na­re togs sam­ma te­ma upp av and­ra tid­ning­ar.

Man vet att Hugh Glass har ex­i­ste­rat, ef­tersom han nämns i brev som är skriv­na av hans över­ord­na­de och även själv skrev någ­ra brev. Men även om Glass var skriv­kun­nig skrev han ald­rig någon­ting om si­na eg­na även­tyr och de fles­ta de­tal­jer i histo­ri­en är på­hit­ta­de.

Hugh Glass liv är mytomspun­net, i lik­het med de fles­ta jä­ga­res i vild­mar­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.