Tidslinje

Vilda västern - - DAVY CROCKETT -

Da­vy Croc­kett föds

In­te på en bergs­topp (som det står i en vi­sa), ut­an i Gree­ne County, Ten­nes­see, strax ös­ter om Knox­vil­le. För­äld­rar­na var ny­byg­ga­re, jord­bru­ka­re och värds­hus­vär­dar, men ing­en av verk­sam­he­ter­na var lön­sam.

Li­vet som cow­boy

Ef­ter en ru­di­men­tär skol­gång skic­kas unge Da­vy iväg på ar­be­te. Han job­bar fram­för allt som cow­boy och dri­ver bo­skaps­hjor­dar till­sam­mans med and­ra un­der långa fär­der ge­nom lan­det.

Den sto­re jä­ga­ren

Croc­kett blir re­spek­te­rad av and­ra ny­byg­ga­re som skick­lig stig­fin­na­re och lyc­ko­sam jä­ga­re. Han sä­ger sig ha dö­dat 100 björ­nar un­der en en­da jakt­sä­song.

Da­vys förs­ta äk­ten­skap

Croc­kett gif­ter sig med Pol­ly Fin­ley trots att hen­nes mor ogl­lar den okul­ti­ve­ra­de skryt­mån­sen. Pa­ret får tre barn: John Wes­ley Croc­kett, Wil­li­am Fin­ley Croc­kett och Mar­ga­ret Fin­ley Croc­kett.

Freds­do­ma­ren

Croc­kett bör­jar få smak för lo­kal­po­li­tik ef­ter flyt­ten till Sho­al Cre­ek, Ten­nes­see. Han blir sta­dens förs­ta rätts­tjä­na­re och en skick­lig ju­rist.

Da­vys and­ra äk­ten­skap

Croc­ketts and­ra hu­stru är än­kan Eli­za­beth Pat­ton. Hon har se­dan ti­di­ga­re två barn (Mar­ga­ret-Ann och Ge­or­ge) och får tre till med Croc­kett: Ro­bert, Re­bec­ca och Ma­til­da.

I den lag­stif­tan­de för­sam­ling­en

Croc­kett blir kom­mis­sio­när i Law­rence­burg, Vir­gi­nia och om­beds se­na­re stäl­la upp i va­let till den lag­stif­tan­de för­sam­ling­en i Ten­nes­see. Han vin­ner va­let.

Övers­te­löjt­nan­ten

Croc­kett tyc­ker först att de mi­li­tä­ra gra­der­na är eli­tis­tis­ka, men över­ta­las att sö­ka en hög be­fatt­ning in­om det lo­ka­la lantvär­net. Han är kvar på sin post i två år.

Croc­ketts egen be­rät­tel­se

Croc­kett för­sö­ker ta kon­troll över my­ten och be­rät­ta sin egen histo­ria i en själv­bi­o­gra­fi. Den är vis­ser­li­en mind­re över­dri­ven än någ­ra av skrö­nor­na om ho­nom, men tum­mar en hel del på san­ning­en.

Le­jo­net från västern

Croc­ketts över­di­men­sio­ne­ra­de per­son­lig­het ka­ri­ke­ras i en po­pu­lär pjäs i New York. Croc­kett nju­ter av upp­märk­sam­he­ten och gil­lar pjä­sen. And­ra fik­ti­va be­skriv­ning­ar av ho­nom föl­jer.

Slut med po­li­ti­ken

Croc­kett har miss­lyc­kats med att få ige­nom ett en­da lag­för­slag i kon­gres­sen och för­lo­rar va­let när hans and­ra pe­ri­od är slut. Han be­seg­ras av Wil­li­am Fitz­ge­rald.

Ett ex­em­plar av Croc­kett Al­ma­nac från 1839. ”Även­tyr, upp­täck­ter, upp­tåg och stra­pat­ser i väs­ter”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.