Da­vy Croc­ketts död

Vilda västern - - DAVY CROCKETT -

Be­ro­en­de på vem man frå­gar var Da­vy Croc­ketts död i Ala­mo ett hjäl­te­of­fer el­ler ett skam­ligt ne­der­lag. Den po­pu­lä­ra ver­sion som förts vi­da­re av många av Croc­ketts be­und­ra­re, in­te minst i Tex­as där han är folk­hjäl­te, över­ens­stäm­mer i stort sett med den som fö­re­kom i Dis­neys tv-serie på 1950-ta­let.

En­ligt den var Croc­kett den sis­te som stod upp vid slaget. Till sist över­man­na­des han av mex­i­ka­ner­na, men han fort­sat­te att slåss in i det sista och sving­a­de sitt ge­vär som en påk, ef­tersom hans am­mu­ni­tion var slut. Mål­ning­ar och bokomslag av­bil­dar ho­nom i det ögon­blic­ket, mitt i en hög av stu­pa­de mex­i­ka­ners krop­par.

En­ligt histo­ri­e­forsk­ning­en var det dock så att Croc­kett san­no­likt ka­pi­tu­le­ra­de och till­fång­a­togs, till­sam­mans med and­ra över­le­van­de. Al­la av­rät­ta­des när ge­ne­ral San­ta An­na väg­ra­de be­nå­da dem. Fle­ra ögon­vitt­nes­skild­ring­ar om det­ta finns – en­ligt en för­sök­te Croc­kett till och med låt­sas att han ba­ra var en tu­rist som flytt till Ala­mo när stri­der­na bör­ja­de.

De som tyc­ker bätt­re om den först­nämn­da va­ri­an­ten på­pe­kar dock att de en­da över­le­van­de ögon­vitt­ne­na var mex­i­ka­ner som vil­le svär­ta ner Croc­ketts ryk­te. Vis­sa histo­ri­ker ut­sat­tes till och med för tra­kas­se­ri­er och döds­hot när de vå­ga­de fö­re­slå att histo­ri­en om hans ka­pi­tu­la­tion kunde va­ra sann. En del rik­tigt hård­nac­ka­de Croc­kett-fans på­står rent av att han ald­rig blev dö­dad.

Sta­tio­nen bom­bar­de­ra­des i 13 dygn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.