Att dra väs­terut

De be­röm­da och far­li­ga vägar­na dit.

Vilda västern - - KANNIBALER I VILDA VÄSTERN -

Ore­gon­le­den 1811-69

För ny­byg­ga­re som vil­le norrut var vägen ge­nom Ore­gon be­svär­lig, med hårt väder, far­lig ter­räng (många re­se­nä­rer drunk­na­de) och fi­ent­li­ga urin­vå­na­re. Men de fles­ta dog av sjuk­do­mar som ko­le­ra.

Ca­li­for­nia Trail 1811-69

Guld­rushen år 1849 drog till sig sto­ra ska­ror, men den som vil­le sö­ka lyc­kan mås­te va­ra beredd på det värs­ta, för fy­ra pro­cent av re­se­nä­rer­na på den­na väg dog, det vill sä­ga 16 000 av 400 000 per­so­ner.

San­ta Fe Trail 1821-80

Det­ta var hu­vud­vä­gen mel­lan Mex­i­ko och USA (och in­va­sions­vä­gen un­der mex­i­kansk-ame­ri­kans­ka kri­get). Det var 145 mil ge­nom öken och berg, näs­tan ut­an vat­ten­till­gång­ar och fullt av skal­le­ror­mar.

Tå­rar­nas väg 1831-38

Andrew Jack­sons tvångs­för­flytt­ning av che­ro­keer­na till Okla­ho­ma för att läg­ga be­slag på de­ras mar­ker hör till den ame­ri­kans­ka histo­ri­ens värs­ta över­grepp. 3 500 av 15 000 män­ni­skor dog på vägen.

Lewis and Clark 1804-06

Vilda väs­terns mest be­röm­da ut­fors­ka­re låg bakom ame­ri­ka­ner­nas bild av det ound­vik­li­ga ödet. De gjor­de en färd på drygt 1 000 mil in i det okän­da.

Mor­mon Trail 1847-69

Brig­ham Young fick mor­mo­ner­na att ström­ma till det nya and­li­ga hem­met i Salt La­ke Ci­ty i Utah, där många rättrog­na pac­ka­de si­na hand­kär­ror och drog väs­terut. Sjuk­do­mar och brist på er­fa­ren­het gjor­de att oer­hört många dog un­der re­san.

Po­ny Ex­press Trail 1860-61

Ga­ran­te­rad le­ve­rans på tio da­gar från öst­kus­ten till väst­kus­ten var ett när­mast be­fängt löf­te att ge, men Pon­ny­ex­pres­sens ryt­ta­re var mäs­ter­li­ga och ge­nom­kor­sa­de enor­ma are­a­ler av olän­dig mark i svind­lan­de has­tig­het.

Don­ner Par­ty Trail 1846-47

Don­ner-grup­pen följ­de Lans­ford W. Hastings gen­väg och läm­na­de stan­dar­drut­ten. Det kos­ta­de dem liv, pro­vi­ant och tid. När de åter­vän­de till hu­vud­spå­ret var de för­se­na­de och ham­na­de mitt i snöo­väd­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.