Det bygg­des många hus på prä­ri­en

Vilda västern - - HUR VÄGEN VÄSTERUT ORSAKADE KRIG -

Det lil­la hu­set på prä­ri­en var, till­sam­mans med många and­ra lik­nan­de hus, en pro­dukt av la­gen som kal­la­des Ho­meste­ad Act. Pre­si­dent Lin­coln un­der­teck­na­de la­gen den 20 maj 1862. En­ligt la­gen kunde 160 tunn­land all­män mark som ing­en gjor­de an­språk på tas i bruk av vil­ken med­bor­ga­re som helst, el­ler av en in­vand­ra­re som ha­de för av­sikt att bli med­bor­ga­re, mot en li­ten re­gi­stre­ringav­gift. För att få fullt ägar­skap mås­te man an­ting­en byg­ga ett hus på mar­ken, så grö­dor och bo där i fem år i följd, el­ler kö­pa loss mar­ken för 1 dol­lar och 25 cent per tunn­land när man ha­de byggt ett hus och sått grö­dor där. Från un­der­teck­nan­det av la­gen åren 1862 och 1900 för­de­la­des över 80 mil­jo­ner tunn­land mark till män­ni­skor som flyt­ta­de väs­terut och bygg­de hus på prä­ri­en. Dit hör­de fa­mil­jen In­galls, som flyt­ta­de till Montgomery County i Kan­sas år 1869. Det lil­la hu­set på prä­ri­en är en boksvit och tv-serie som byg­ger på fa­mil­jens

er­fa­ren­he­ter.

Om­sla­get till förs­ta upp­la­gan av Det lil­la hu­set på prä­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.