Tidslinje

Vilda västern - - APACHE-KRIGEN -

Miss­han­deln av Mang­as Co­lo­ra­das

När guld upp­täcks vid Rio Gran­de bin­der en grupp gruv­ar­be­ta­re Mang­as Co­lo­ra­das vid ett träd och miss­hand­lar ho­nom. Ef­ter tio års till­ta­gan­de våld in­gri­per USA:s ar­mé.

För­dra­get i Gu­a­da­lu­pe Hi­dal­go

Ef­ter ame­ri­kansk se­ger i det mex­i­kanska­me­ri­kans­ka kri­get för­lo­rar Mex­i­ko de om­rå­den som se­na­re blir Ka­li­for­ni­en, New Mex­i­co, Ne­va­da och Utah. Över en natt blir apacher­na ame­ri­kans­ka un­der­så­tar.

Bak­håll un­der Ji­ca­ril­la-kri­get

I mars 1853 lig­ger 250 apacher och ute-kri­ga­re i bak­håll för 60 ka­val­le­ris­ter vid Ci­e­ne­guil­la, en bäck i när­he­ten av Ta­os i New Mex­i­co. En tred­je­del av ka­val­le­ris­ter­na dö­das och näs­tan al­la öv­ri­ga blir så­ra­de.

Ba­scom-in­ci­den­ten

När Coyo­te­ro-apacher kid­nap­par en ran­chä­ga­res son tving­ar löjt­nant in Cochi­se i ett el­va år långt krig mot USA:s ar­mé.

Mor­det på Mang­as Co­lo­ra­das

När Mang­as Co­lo­ra­das be­ger sig till Fort McLa­ne un­der vit flagg, för att för­hand­la om sin ka­pi­tu­laa­tion, ger hans ame­ri­kans­ka sam­tals­part­ner bri­gad­ge­ne­ral Jo­seph Rod­man West or­der om att han ska tor­te­ras och dö­das.

Slaget vid Salt Ri­ver Ca­nyon

Wil­li­am H Brown le­der en natt­lig at­tack på ett ya­va­pai-lä­ger. Brown be­ord­rar si­na män att skju­ta mot kvin­nor och barn som har flytt till en grot­ta.

Cochi­ses död

Två år ef­ter att Cochi­se har för­hand­lat om att dra sig till­ba­ka till ett re­ser­vat dör han av magcan­cer. Bu­reau of In­di­an Af­fairs hål­ler in­te sin del av öve­rens­kom­mel­sen.

Ge­ro­ni­mo och de sista apacher­na

Fy­ra år ef­ter det att Ge­ro­ni­mo ta­gits till­fånga le­der han en grupp på 700 apacher som rym­mer från re­ser­va­tet i San Car­los. I fem år le­der han över­fall i Mex­i­ko och söd­ra USA.

Ge­ro­ni­mos sista tid

Ge­ro­ni­mo ja­gas i he­la New Mex­i­co ef­ter ett nytt krigs­ut­brott och ka­pi­tu­le­rar till sist. Den en gång så mäk­ti­ga apache­grup­pen be­står nu ba­ra av 36 män, kvin­nor och barn.

Det sista apache-över­fal­let

En grupp unga apacher stjäl bo­skap från en ranch nä­ra re­ser­va­tet. Det är den sista do­ku­men­te­ra­de stöl­den av bo­skap som apacher ut­för.

Jo­seph Rod­man West, som sägs ha be­ord­rat mor­det på Mang­as Co­lo­ra­das, som se­na­tor.

En ji­ca­ril­la-apache, fo­to­gra­fe­rad år 1904 av pi­on­jär­fo­to­gra­fen Ed­ward Cur­tis.

En tra­di­tio­nell apachewic­ki­up, fo­to­gra­fe­rad av Ed­ward Cur­tis år 1903.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.