Ge­ro­ni­mo: fem fak­ta

Vilda västern - - GERONIMO -

Un­der det sista krigs­tå­get skic­ka­des 5 000 sol­da­ter och 500 spe­ja­re ut för att hit­ta och till­fång­a­ta Ge­ro­ni­mos lil­la grupp av kri­ga­re.

En­ligt säg­nen ska Ge­ro­ni­mo som poj­ke ha svalt hjär­tat av det förs­ta djur han dö­da­de för att få god jakt­lyc­ka se­na­re i li­vet.

Ge­ro­ni­mo gick med i den hol­länds­ka re­for­mer­ta kyr­kan år 1903 men ute­slöts ef­ter fy­ra år på grund av sitt spe­lan­de.

Fo­to­gra­fen C. S. Flys bil­der av Ge­ro­ni­mo och and­ra fria apacher (bland an­nat två av Ge­ro­ni­mos sö­ner) är de en­da fo­ton som finns av hans ka­pi­tu­la­tion till USA.

Ge­ro­ni­mos skal­le på­stås ha bli­vit stu­len från hans grav av med­lem­mar i Ya­le-uni­ver­si­te­tets Skull and Bo­nes So­ci­e­ty.

I sin själv­bi­o­gra­fi be­to­nar Ge­ro­ni­mo att ge­ne­ral Mi­les ljög för ho­nom om vil­ket liv han skul­le få när han ha­de ka­pi­tu­le­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.