Si­oux­er­nas ledare Red Cloud

Vilda västern - - DET STORA KRIGET MOT SIOUXERNA -

Han är vis­ser­li­gen främst ihåg­kom­men som höv­ding, men Red Cloud ha­de inga for­mel­la an­språk på den ti­teln. Han vann sitt folks re­spekt och även si­na fi­en­ders. Han föd­des i Nebras­ka-ter­ri­to­ri­et år 1822, nä­ra flod­för­gre­ning­en i Plat­te Ri­ver, och upp­fost­ra­des hos sin mor­bror, den gam­le höv­ding­en Smo­ke. När han var ung blev Red Cloud en be­römd kri­ga­re un­der stri­der­na mot de ri­va­li­se­ran­de stam­mar­na crow, shos­ho­ne, ute och paw­nee.

År 1865 bör­ja­de USA:s ar­mé an­läg­ga ett pärl­band av fort längs le­den Bo­ze­man Trail, rakt ige­nom si­oux­er­nas mar­ker i Wyo­ming- och Mon­ta­na-ter­ri­to­ri­er­na. Red Cloud fruk­ta­de ho­tet från de vi­ta ny­byg­gar­na och iscen­sat­te en rad över­fall på for­ten. I de­cem­ber 1866 led­de han en för­e­nad styr­ka av sioux-, chey­en­ne- och ara­pa­ho-kri­ga­re som mas­sa­kre­ra­de 80 sol­da­ter och ci­vi­la spe­ja­re, un­der kap­ten Wil­li­am Fet­ter­mans be­fäl, ut­an­för Fort Phil Ke­ar­ny, i Wyo­ming. Det så kal­la­de Red Cloud­kri­get var den mest fram­gångs­ri­ka strid som ur­be­folk­ning­en ut­käm­pa­de mot USA:s ar­mé. När kon­flik­ten slu­ta­de år 1868 in­ne­bar för­dra­get i Fort La­ra­mie ef­ter­gif­ter åt ur­be­folk­ning­en. Red Cloud för­blev en kon­tro­ver­si­ell ta­les­man för sitt folk och dog år 1909 i re­ser­va­tet Pi­ne Ridge.

Red Cloud val­de att in­te an­slu­ta sig till de lo­ka­la stam­mar som stred mot USA:s ar­mé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.